Object structure

Creator:

Sikora-Leśna, Irena

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Komfort wewnętrzny i systemy reprezentacji w edukacji wczesnoszkolnej przez sztukę = Internal comfort end representation systems in early school education through the art

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo wewnętrzne ; muzykoterapia ; fonoterapia ; arteterapia ; wizualizacja ; afirmacja ; relaksacja ; style uczenia się ; internal safety ; music therapy ; phonetic therapy ; art therapy ; visualisation ; suggestions ; affirmative activities ; relaxation ; styles of learning

Abstract_pl:

Autorka zwraca uwagę na pozytywne możliwości wyzwalania w dziecku poczucia własnej wartości, usuwania lęku, czy nawet stresu. Rozpatruje różne style uczenia się. Neguje rolę pamięciowego uczenia się i deklamacji. Wskazuje skutki schematycznych zachowań dorosłych.

Abstract:

The author draws attention to the positive possibilities of triggering a child with self-esteem, anxiety, or even stress. Looks at different learning styles. It negates the role of memory learning and decomposition. Indicates the effects of adult behavioral patterns.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

111-136

Source:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego