Object structure

Creator:

Kochanowska, Ewa

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Wokół kompetencji diagnostycznych nauczyciela wychowania przedszkolnego - w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w zakresie diagnozowania gotowości szkolnej dziecka = Discussing the diagnostic competence of a pre-school education teacher - in search of optimal solutions for the diagnosis of school readiness of a child

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Subject and Keywords:

diagnoza ; kompetencje nauczyciela ; gotowość szkolna ; model diagnozy ; diagnosis ; teacher`s competencies ; school readiness ; diagnosis model

Abstract_pl:

Niniejszy artykuł stanowi próbę uzasadnienia tezy głoszącej, iż kluczową rolę w diagnozowaniu gotowości szkolnej dzieci odgrywają szeroko rozumiane kompetencje diagnostyczne nauczyciela, które nie powinny być wykorzystywane jako narzędzie etykietowania dzieci jako gotowych/nie gotowych do podjęcia nauki w szkole, ale jako czynnik monitorowania rozwoju i potrzeb dzieci w sposób wielowymiarowy i ciągły. ; Od ogólnej wiedzy nauczycieli na temat diagnozy psychopedagogicznej, sposobu rozumienia jej istoty i kompetencji nauczyciela w zakresie planowania, realizacji i interpretacji materiału diagnostycznego zależy jej efektywność. Przedstawione w artykule modelowe rozwiązania w tym obszarze stanowią inspirację do dalszych poszukiwań optymalnych rozwiązań w omawianym zakresie.

Abstract:

The following article is an attempt to justify the thesis saying that the teacher`s diagnostic competencies, which should not be used as a tool for labeling children as ready / not ready for school education, but rather as a factor of monitoring children?s development and needs, play a key role in diagnosing children`s school readiness in a multidimensional and continuous manner. ; The teachers` general knowledge of psychopathological diagnosis, the way of understanding its essence and competence of the teacher in planning, implementation and interpretation of diagnostic material condition the effectiveness of the diagnosis. The model solutions presented in this article are the inspiration for further search of optimal solutions in this field.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

75-91

Source:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego