Object structure

Creator:

Olczak, Agnieszka

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Demokratyczne relacje nauczyciela z dzieckiem w przedszkolu = Democratic teacher-child relations in kindergartens

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Subject and Keywords:

dziecko ; przedszkole ; demokratyczne relacje ; wychowanie ; child ; kindergarten ; democratic relations ; education

Abstract_pl:

Autorka porusza kwestię relacji budowanych przez nauczyciela z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Ukazuje złożoność problemu oraz związek jakości powstających relacji ze sposobem spostrzegania dziecka przez nauczyciela oraz z koncepcją dziecka, jaką posiada dorosły. ; W artykule przedstawiono znaczenie budowania demokratycznych relacji zestawiając je z tymi, które budowane są w oparciu o styl autorytarny, liberalny czy niekonsekwentny. Omawiając demokratyczne relacje Autorka kreśli pożądany kierunek w wychowaniu dzieci ukazując szerokie korzyści rozwojowe i wychowawcze.

Abstract:

The author discusses the relationships that the teacher builds with a preschool child. She shows the complexity of the problem and the relationship between the quality of the relations with the way the child is perceived by the teacher and the adult`s concept of the child. ; The article presents the importance of building democratic relations by comparing them with those based on an authoritarian, liberal or inconsistent style. Discussing democratic relations the author defines a desirable direction in raising children and shows a wide range of developmental and educational benefits.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

39-54

Source:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego