Object structure

Creator:

Żyromski, Marek

Contributor:

Chałubiński, Mirosław - red. ; Kilias, Jarosław - red. ; Korab, Kazimierz - red. ; Wincławski, Włodzimierz - red.

Title:

Zjawisko elity i teorie elit w polskiej myśli socjologicznej (wybrane przykłady) = Phenomenon of the elite and elite theory in polish sociological thought - some examples

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 34

Subject and Keywords:

elita ; socjologia

Abstract_pl:

Tekst dotyczy rozwoju refleksji nad elitami społecznymi w socjologii polskiej. Pierwszym polskim teoretykiem elit politycznych był socjolog Czesław Znamierowski, za którym podążało wielu innych socjologów, historyków i politologów. Niemniej większość badań empirycznych dotyczących polskiej elity politycznej przeprowadzono dopiero po upadku komunizmu. Autor sugeruje, że pomimo szeroko zakrojonych badań nad elitami politycznymi, współczesna polska socjologia wykazuje jedynie marginalne zainteresowanie teorią elit czy elitami niepolitycznymi.

Abstract:

The text deals with the development of the reflection on social elites in Polish sociology. The first Polish political elite theorist was a sociologist, Czesław Znamierowski, who was followed by many other sociologists, historians and political scientists. Nevertheless, most of the empirical research on the Polish political elite was done only after the fall of Communism. The author suggest that, despite the extensive research of political elites, contemporary Polish sociology shows only a marginal interest in elite theory or in non-political elites.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

185-202

Source:

Rocznik Lubuski, tom 34

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego