Creator:

Rudzińska-Rogoża, Aneta

Title:

Sytuacje społeczne w szkole dzieci z dysleksją

Subject and Keywords:

pedagogika specjalna ; dziecko ; pedagogika ; szkoła ; dysleksja

Abstract_pl:

Przedmiot rozprawy jest sytuacja społeczna w szkole dzieci z dysleksją. W części teoretycznej pracy podjęto problematykę dysleksji, jej wpływu na rozwój dziecka, zagadnienie sytuacji społecznej człowieka, w tym specyfiki sytuacji społecznej dziecka w szkole. Zwrócono uwagę na podstawowe konteksty wyznaczające te sytuacje, czyli szkołę (w tym klasę szkolną) oraz rodzinę, jako miejsce doświadczeń społecznych dziecka. Część empiryczna rozprawy zawiera analizę i interpretację wyników badań sytuacji społecznych w szkole dzieci z dysleksją. Zamieszczono w niej trzy typy sytuacji (w każdym z nich dwa podtypy) wraz z charakterystykami indywidualnych przypadków, będących egzemplifikacją właściwości tych typów. W pracy podjęto się również próby wyjaśnienia mechanizmów kształtowania się sytuacji społecznych dzieci z dysleksją w szkole. Wskazano na znaczącą rolę zarówno rodziców, jak i nauczycieli.

Abstract:

The subject of the mater is the social situation of children with dyslexia that they meet at school. In the theoretical part of the thesis the subject of dyslexia has been discussed, its influence on a child's development, issue of social situation of a human including the specific social situation of the child at school. The basic contexts indicating those situations have been taken into consideration. That is school (including school grade) but also the family as place of social experiences of the child. ; The empiric part of the treatise contains the results of the research checking the social situation at school of children with dyslexia and both the analysis and interpretation of those results. Three types of those situations have been anclosed (each of them contains two subtypes) together with the indywidual cases characteristics, which are the exemplification of those types attributes. It has been also attempted to explain the mechanisms of formation of the social situation of children with dyslexia at school. The significant part of both the teachers and the parents has also been pointed.

Description:

promotor: prof. dr hab. Krystyna Ferenz, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Instytut Pedagogiki i Psychologii

Date:

2006

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

text/html

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego