Object structure

Creator:

Steciąg, Magdalena ; Woźniak, Jesica

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Adamczyk, Magdalena - red. nauk. ; Biszczanik, Marek - red. nauk.

Title:

"Lingua receptiva" czy "lingua franca"? Językowe kontakty polsko-czeskie na pograniczu w kontekście biznesowym = "Lingua receptiva" or "lingua franca"? On Polish-Czech communication in a business context

Group publication title:

ZSJ 2015

Subject and Keywords:

kontakty językowe ; "lingua franca" ; "lingua receptiva" ; language contacts

Abstract_pl:

Celem artykułu jest charakterystyka kontaktów międzyjęzykowych na pograniczu polsko-czeskim w kontekście biznesowym. Materiał badawczy stanowią ankiety sporządzone na podstawie badania internetowego Roos Berkens z 2010 roku, przeprowadzone wśród 11 pracowników pogranicznej firmy Rockwool. ; Ankiety składają się z trzech części odnoszących się kolejno do biografii językowej respondentów, jakości polsko-czeskich kontaktów językowych w miejscu pracy oraz semikomunikacji ? zwłaszcza jej oceny w opiniach użytkowników. ; Autorki próbują na podstawie analizy zebranego materiału odpowiedzieć na pytanie o dominujący model komunikacji: czy przeważa "lingua receptiva" czy też "lingua franca".

Abstract:

The article concentrates on the issue of communication in the Polish-Czech border area in a business context. The research material are surveys ? based on Roos Berkens` online study of 2010 ? conducted in English among eleven Czech employees of the border company, Rockwool. ; The authors carry out an analysis of the questions used in the anonymous surveys, which regard the following three topics: the language biography of the respondents, the quality of Polish-Czech language contacts in the workplace and semi-communication (principally the way the respondents practice and evaluate it). ; On the basis of the analysis, the authors attempt to determine which model of communication, "lingua receptiva" or "lingua franca", turns out to predominate.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

75-86

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego