Object structure

Creator:

Sakharov, Volodymyr ; Lytvyn, Oleksandr ; Pidlutskyi, Vasyl

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Dynamic behavior of a high-rise building under seismic loads for different bearing frame types = Dynamiczne zachowanie się budynku wysokiego pod obciążeniem sejsmicznym dla różnych typów szkieletu budynku

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 4 (2018)

Subject and Keywords:

bearing frame ; girder frame ; dynamic response ; seismic load ; modal analysis ; numerical methods ; soil base ; foundations ; high-rise buildings ; konstrukcja szkieletowa ; odpowiedź dynamiczna ; obciążenie sejsmiczne ; analiza modalna ; metody numeryczne ; podłoże gruntowe ; fundamenty ; budynek wysokościowy ; rama nośna budynku

Abstract_pl:

W artykule zostały przedstawione wyniki analizy dynamicznej zachowania się wielokondygnacyjnego budynku wysokiego pod obciążeniem sejsmicznym jako układu "podłoże gruntowe - fundament - budynek". Analiza obejmuje różne rodzaje konstrukcji szkieletowych z betonu zbrojonego o ramie nośnej z belkami wzmocnienia i bez nich. ; Wykorzystując analizę modalną, w artykule podane różnice we własnych formach i częstotliwościach dla różnych rodzajów szkieletu budynku. W prace również zostały wykazane zmiany w rozkładzie naprężeń w pionowych konstrukcjach nośnych budynku pod obciążeniem sejsmicznym w zależności od rodzaju szkieletu budynku.

Abstract:

Paper presents the results of dynamic behavior analysis of a high-rise building under seismic loads as part of the "base-foundation-building" system. Analysis covers different types of reinforced concrete construction with girder frame and non-girder frame. Using modal analysis, paper presents differences in mode shapes and frequencies caused by the presence or absence of girders. Paper also demonstrates variations in the stress-strain state for the vertical bearing structures under the seismic load for different frame types.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0060

Pages:

180-189

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego