Object structure

Creator:

Ćwiąkała, Michał ; Greinert, Andrzej ; Kostecki, Jakub ; Rafalski, Leszek

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The Possibility to Use Modified Flight Ash as a Neutralizer in the Acid Soils Reclamation Processes = Możliwość zastosowania pyłu lotnego jako neutralizatora w procesach rekultywacji gleb kwaśnych

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 4 (2018)

Subject and Keywords:

fly ash ; magnetic activator ; reclamation ; soil neutralization ; pył lotny ; aktywator magnetyczny ; rekultywacja ; neutralizacja gleb

Abstract_pl:

Wykorzystanie alkalicznego popiołu lotnego po spalaniu węgla brunatnego jako neutralizatora gleb kwaśnych to technika znana od dziesięcioleci. Ze względu na wiele wad bezpośredniego stosowania popiołu lotnego dąży się do modyfikacji tego materiału przed jego użyciem. Proces modyfikacji popiołów lotnych w aktywatorze magnetycznym polegał na rozbiciu popiołów lotnych na małe ziarna w celu uzyskania materiału o bardzo dużej powierzchni właściwej i zmodyfikowanych właściwościach. ; Celem badań było porównanie właściwości niezmodyfikowanego popiołu lotnego z właściwościami modyfikowanego popiołu w aktywatorze magnetycznym pod względem jego przydatności do neutralizacji kwaśnych gleb. Niezmodyfikowany popiół lotny został sklasyfikowany jako średnio ziarnisty materiał wapienny. Podstawowymi składnikami popiołu były krzemiany (33,28% SiO2) i związki wapnia (31,26% CaO). Odznacza się niską zawartością metali ciężkich, mieszczącą się w zakresie charakterystycznym dla popiołu węglowego spełniając wymagania normy jakości gleby. ; W wyniku aktywacji uzyskano następujące zmiany we właściwościach zmodyfikowanego popiołu w porównaniu z popiołem niemodyfikowanym: zawartość frakcji piaskowej ? zmniejszona do 0,40, zawartość frakcji pylistej - zwiększona o 1,40, zawartość frakcji pylastej - zwiększona o 1,68, zawartość sumy frakcji pyłu i mułu - zwiększona o 1,49, powierzchnia właściwa - zwiększona o 1,65, rozdrobnienie - zmniejszona o 0,48. ; Stwierdzono, że modyfikacja popiołu lotnego w aktywatorze magnetycznym poprawiła właściwości fizyczne popiołu jako środka neutralizującego glebę, a jego właściwości chemiczne umożliwiają takie zastosowanie.

Abstract:

Using the alkaline fly ash after combustion of lignite as the acid soils neutralizer is a technique known for decades. Due to many disadvantages of the direct fly ash application it is sought to modify this material prior to its use. The process of fly ash modification in the magnetic activator involved breaking up fly ash to small grain sizes in order to obtain a material with a very large specific surface and modified properties. ; The purpose of the research was to compare the properties of unmodified fly ash with those of ash modified in the magnetic activator in terms of its usefulness in the neutralization of acidic soils. Unmodified fly ash was classified as a medium-grained calciferous material. The basic components of ash were silicates (33.28% of SiO2) and calcium compounds (31.26% of CaO). It has a low heavy metal content falling within a range characteristic of coal ash and meeting soil quality standard requirements. ; As a result of activation, the following changes were obtained in the properties of modified ash compared with unmodified ash: sand fraction content - reduced to 0.40, silt fraction content - increased by 1.40, silt fraction content - increased by 1.68, content of the sum of the dust and silt fractions - increased by 1.49, specific surface - increased by 1.65, fineness - reduced by 0.48. ; Modification of fly ash in the magnetic activator was found to have improved the physical properties of ash as acidic soil neutralizer, and its chemical properties make such an application possible.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/ceer-2018-0053

Pages:

88-104

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego