Object structure

Creator:

Szagun, Dorota

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Title:

Sarmata na marsowym polu. Językowe wyznaczniki tożsamości szlacheckiej na przykładzie fragmentu XVIII-wiecznej sylwy = Sarmat on the Campus Maritus. Linguistic determinants of noble identity on the basic of fragment from the 18th century silva

Group publication title:

ZSJ 2013

Subject and Keywords:

tożsamość ; tożsamość aktywna ; tożsamość pasywna ; tożsamość deliberatywna ; memetyka ; identyfikacja ; samoidentyfikacja ; język ; językoznawstwo ; językoznawstwo polskie

Abstract_pl:

Artykuł jest próbą określenia językowych uwarunkowań tożsamości szlacheckiej rozumianej dwuwymiarowo, jako świadomość rodowa, prywatna i narodowa, obywatelska. Zależności między tymi dwoma aspektami tożsamości najwyraźniej widać na płaszczyźnie językowo-wyobrażeniowej związanej z toposem rycerskim. ; O ile na początku w wielonarodowym państwie język, religia czy pochodzenie etniczne nie musiały warunkować grupy narodowej, która miałaby być spójna pod względem tożsamościowym, o tyle wola przynależności do wspólnoty, chęć nobilitacji społecznej była ważnym czynnikiem integrującym.

Abstract:

This article constitutes an attempt to define the linguistic determinants of noble identity seen twodimensionally, as an ancestral, private and national, civic awareness. Dependencies between these two aspects of identity can be the most clearly observed on the linguistic-imaginational plane connected with knight topos, here, they have an inseparable character. ; While at the beginning in a multinational country, the language, religion or ethnicity did not have to condition the national group which Gould be coherent in terms of identity, then the will to belong to a community of dalits, the desire of social ennoblement was an important integrating factor. ; Realisation of the main ideals of nobility on the Campus Maritus gained social importance, sabre by the side connected the privileges with duties, gradually changing them into probably the most embedded (also linguistically), and at the same time unusually constituent element, of the raising national identity.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

173-181

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego