Object structure

Creator:

Radna, Lidia ; Sakharov, Volodymyr

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Changes in the strength of the polymer concrete used in the electroplating vats under operational load = Zmiany wytrzymałości betonu polimerowego stosowanego w wannach elektrolitycznych pod obciążeniem technologicznym

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Subject and Keywords:

polymer concrete ; electroplating bath ; laboratory test ; compressive ; bending tensile strength ; hardening ; polimerobeton ; wanna elektrolityczna ; badania laboratoryjne ; ściskanie ; zginanie ; wytrzymałość na rozciąganie ; hartowanie

Abstract_pl:

Ze względu na silne i agresywne media elektrolityczne oraz obciążenie termiczne, projektowanie wanien elektrolitycznych w przemyśle miedziowym często opiera się na betonie żywicznym. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych polimerobetonu na bazie żywicy ?Derkane?, stosowanych do budowy wanien elektrolitycznych. ; Badane próbki pobierano z prawdziwych wanien - zarówno nowych, jak i 17-letnich. Badania laboratoryjne obejmowały określenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie. Aby ocenić wpływ warunków użytkowych, badania przeprowadzono na wannach o tym samym wieku, z których niektóre nigdy nie były użytkowane, podczas gdy inne były poddawane obciążeniu technologicznemu. ; Podczas pracy wanny utrzymywały one ładunek ciężaru anody i katody, cykliczne ładowanie elektrolitu w temperaturze do 60° C. W rezultacie zauważono, że czas użytkowania wanny doprowadził do zwiększenia wytrzymałości polimerobetonu.

Abstract:

Due to the strong and aggressive electrolyte media and thermal load, design of the electroplating vats in the copper industry often relies on the resin concrete. The article presents the results of the strength tests of the polymer concrete based on the "Derkane" resin, used in the construction of electroplating vats. ; Samples were taken from the real vats - both new and 17-year old. Strength tests included compression and bending tensile strength test. To assess the effect of operational conditions the tests were performed on the same-age vats, some of which were never used while others were subjected to the operational load. ; During the operation, the vats sustained load of the anode and cathode weights, cyclic electrolyte loading with a temperatures up to 60°C. As a result, it was noted that the operational conditions led to the increased strength of the polymer concrete material.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0060

Pages:

185-193

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego