Object structure

Creator:

Sedin, Vladimir ; Bikus, Kateryna ; Kovba, Vladislav

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Investigation of redistribution of pile foundation forces under successive loading of its elements = Badania laboratoryjne redystrybucji sił w palach pod obciążeniem poszczególnych jego części

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Subject and Keywords:

pile foundation ; plate not joining a pile ; additional friction ; successive loading ; laboratory test ; fundament palowy ; płyta ; tarcie ; obciążenia ; badania laboratoryjne

Abstract_pl:

W pracy zostały przedstawione wyniki badań laboratoryjnych redystrybucji sił w fundamencie palowym pod kolejnym obciążeniem poszczególnych jego elementów. Do badań został wykorzystany pojedynczy segment modelu fundamentu palowego. Obciążenia próbne segmentu przeprowadzono bez połączenia jego składowych (pali i płyty, która została przekształcona w ruszt) oraz w oparciu o różne kombinacje obciążenia statycznego elementów przy kolejnych połączeniach jego części. ; To udowodniło, że obciążenie płyty wpływa na wartość siły tarcia na pewnej długości pobocznicy pala, oraz prowadzi do dodatkowego obciążenia i osiadania pala. Wyniki badań pokazały, że zastosowanie etapowego łączenia składowych elementów fundamentu umożliwia zwiększenie obciążenia o 13% względem zwykłej konstrukcji fundamentu palowego przy takim samym osiadaniu.

Abstract:

Redistribution of pile foundation forces under successive loading of its elements was investigated under laboratory conditions. A segment of pile foundation model was taken for use in the case study. Load tests on the pile foundation model segment, without joining its elements (pile and plate, which turns into grillage) and based on different combinations of static loadings were conducted. ; This proved that the loading of a plate causes skin friction on some length of the pile side surface as well as providing additional loading and settlement. Test results have shown that application of successive elements enables the foundation to carry loads up to 13% higher than in the case of a standard pile foundation loading with the same settlement rates.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0055

Pages:

121-129

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego