Object structure

Creator:

Skiba, Marta ; Rzeszowska, Natalia

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Analysis of the dependence between energy demand indicators in buildings based on variants for improving energy efficiency in a school building = Analiza zależności między wskaźnikami zapotrzebowania na energię w budynkach na podstawie wariantów poprawy efektywności energetycznej budynku szkoły

Group publication title:

CEER, nr 26 (2017)

Subject and Keywords:

energy efficiency ; public buildings ; school ; RES ; primary energy ; final energy ; efektywność energetyczna ; budynki użyteczności publicznej ; szkoła ; OZE ; energia pierwotna ; energia końcowa

Abstract_pl:

Jednym z pięciu dalekosiężnych celów Unii Europejskiej jest zmiana klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii. Pierwszym etapem działań obejmujących realizację tego zadania jest ograniczenie zapotrzebowania na energię do minimum przez budynki do 2021, a w przypadku budynków użyteczności publicznej do 2019 r. ; Prezentowany artykuł na przykładzie 5. wariantów głębokiej termomodernizacji budynku szkoły, poddaje analizie możliwość podnoszenia efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej, zależność między poszczególnymi wskaźnikami zapotrzebowania na energię użytkową (EU), końcową (EK) i pierwotną (EP) w budynkach oraz wpływ tych wskaźników na ocenę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. ; Analiza przedstawionych wariantów potwierdza, iż wyłączna termomodernizacja osłony budynku jest niewystarczająca i wymaga zastosowania dodatkowych źródeł energii np. zastosowanie OZE. Ponadto, każdy wskaźnik zapotrzebowania na energię w budynku pełni kluczową rolę w ocenie efektywności energetycznej obiektu, dlatego istotnym jest analiza każdego z nich indywidualnie, jak i zależności między nimi.

Abstract:

One of the five far-reaching goals of the European Union is climate change and sustainable energy use. The first step in the implementation of this task is to reduce energy demand in buildings to a minimum by 2021, and in the case of public buildings by 2019. ; This article analyses the possibility of improving energy efficiency in public buildings, the relationship between particular indicators of the demand for usable energy (UE), final energy (FE) and primary energy (PE) in buildings and the impact of these indicators on the assessment of energy efficiency in public buildings, based on 5 variants of extensive thermal renovation of a school building. ; The analysis of the abovementioned variants confirms that the thermal renovation of merely the outer envelope of the building is insufficient and requires the use of additional energy sources, for example RES. Moreover, each indicator of energy demand in the building plays a key role in assessing the energy efficiency of the building. For this reason it is important to analyze each of them individually, as well as the dependencies between them.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0033

Pages:

31-41

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 26

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego