Object structure

Creator:

Myszograj, Sylwia ; Płuciennik-Koropczuk, Ewelina ; Jakubaszek, Anita ; Świętek, Aleksandra

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

COD fractions - methods of measurement and use in wastewater treatment technology = Frakcje CHZT - metody pomiaru oraz zastosowanie w technologii oczyszczania ścieków

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Subject and Keywords:

COD fractions ; raw wastewater ; methods of measurement ; frakcje ChZT ; ścieki surowe ; metody pomiaru

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wyznaczanie frakcji ChZT w ściekach surowych. Badania przeprowadzono w czterech komunalnych mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków i oczyszczalni ścieków przemysłowych. Określono następujące frakcje ChZT: inertna rozpuszczona SI, biodegradowalna rozpuszczona SS, związana w zawiesinie biologicznie łatworozkładalnej XS i związana w zawiesinie nieulegająca biodegradacji XI. ; Metodologia określania frakcji ChZT została oparta na wytycznych ATV-A131 i metodologii Łomotowskiego-Szpindora. Uzyskany udział frakcji w całkowitym ChZT w ściekach surowych różnił się od danych literaturowych.

Abstract:

The paper presents the results of studies concerning the designation of COD fraction in raw wastewater. The research was conducted in four municipal mechanical-biological sewage treatment plants and one industrial sewage treatment plant. The following fractions of COD were determined: non-biodegradable (inert) soluble SI, biodegradable soluble fraction SS, particulate slowly degradable XS and particulate non-biodegradable XI. ; The methodology for determining the COD fraction was based on the ATV-A131 guidelines and Łomotowski-Szpindor methodology. The real concentration of fractions in raw wastewater and the percentage of each fraction in total COD are different from data reported in the literature.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0014

Pages:

197-208

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego