Object structure

Creator:

Szajna, Waldemar St.

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The influence of acceleration on the efficiency of sand compaction tests conducted on a vibrating table = Wpływ przyspieszenia na efektywność zagęszczania piasku na stole wibracyjnym

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Subject and Keywords:

concrete mix ; sand compaction ; vibrating table ; mechanical vibration measurements ; density - acceleration relationship ; mieszanka betonowa ; zagęszczenie piasku ; stół wibracyjny ; pomiar drgań mechanicznych ; efektywność zagęszczania

Abstract_pl:

Wibrowanie jest skuteczną metodą zagęszczania gruntów gruboziarnistych, stąd stoły wibracyjne wykorzystywanie są w niektórych krajach do wyznaczania maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (&Rho[indeks dolny - ?dmax?]) tych materiałów. Przyspieszenie, którym poddawany jest grunt jest jednym z podstawowych parametrów skutecznego zagęszczania. ; W pracy przedstawiono możliwość przystosowania standardowego stołu wibracyjnego, wykorzystywanego do badań konsystencji mieszanki betonowej, do wyznaczania gęstości &Rho[indeks dolny - ?dmax?], piasku. Stół o wymuszeniu bezwładnościowym został uzupełniony o przetwornik częstotliwości i poddany badaniom dynamicznym. ; W artykule zamieszczono wyniki pomiarów parametrów dynamicznych stołu. Wibrujący blat stołu oprócz przemieszczeń pionowych doznaje także innych form drgań. Przemieszczenia poziome i obroty skutkują znacznymi sumarycznymi przemieszczeniami poziomymi próbki. W układzie obciążonym próbką stwierdzono trzy częstotliwości rezonansowe. ; W wyniku badań zaobserwowano w przybliżeniu liniową zależność pomiędzy przyspieszeniem, któremu poddawana jest próbka a gęstością &Rho[indeks dolny - ?dmax?]. Przy większych przyspieszeniach uzyskuje się większe gęstości, jednakże zależność taka obowiązuje tylko do pewnej granicznej wartości przyspieszenia, powyżej której proces staje się niestabilny.

Abstract:

The paper presents a standard vibrating table for fresh concrete testing adopted for determination of maximum dry density (&Rho[indeks dolny - ?dmax?]) of sand. Vibration is an efficient method for coarse soil compaction therefore vibrating tables are useful for (&Rho[indeks dolny - ?dmax?]) determination. ; Acceleration that the soil is subject to is one of the basic parameters of efficient compaction. A vibrating table with inertial excitation was supplemented by a frequency converter and subjected to dynamic tests. The results of measurements of dynamic parameters are included. The paper presents problems connected with this method and describes the relationship between efficiency of compaction and accelerations which the soil is subjected to.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0012

Pages:

171-185

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego