Object structure

Creator:

Staszczuk, Anna

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Comparison of the calculations results of heat exchange between a single-family building and the ground obtained with the quasi-stationary and 3-d transient models. Part 2: intermittent and reduced heating mode = Porównanie wyników obliczeń wymiany ciepła jednorodzinnego budynku mieszkalnego z gruntem uzyskanych za pomocą metody quasi-stacjonarnej oraz modelu niestacjonarnego trójwymiarowego. Część II: ogrzewanie przerywane i przerwa w ogrzewaniu

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Subject and Keywords:

heat transfer ; quasi-stationary calculations ; transient 3-D calculations ; intermittent heating mode ; reduced heating mode ; wymiana ciepła ; obliczenia quasi-stacjonarne ; obliczenia trójwymiarowe ; tryb ogrzewania

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń wymiany ciepła typowego budynku mieszkalnego z gruntem z zastosowaniem metody quasi-stacjonarnej i metody uwzględniającej w pełni niestacjonarny. trójwymiarowy przepływ ciepła w gruncie. Celem analizy obliczeniowej było określenie wpływu wybranych czynników takich jak: geometria budynku, poziom zagłębienia budynku w gruncie oraz konstrukcja przegród stykających się z gruntem na dokładność obliczeń wymiany ciepła za pomocą metod quasi-stacjonarnych uwzględniając dwa tryby ogrzewania: ogrzewanie przerywane i przerwę w ogrzewaniu. ; Obliczenia z zastosowaniem metody uproszczonej przeprowadzono zgodnie z aktualnie obowiązującą normą: PN-EN ISO 13370:2008. W celu przeprowadzenia szczegółowych obliczeń numerycznych opracowano model wymiany ciepła budynku z termicznym sprzężeniem z gruntem. oparty na metodzie bilansów elementarnych i stanowiący integralną część programu komputerowego WUFI?plus. Rezultatem analizy porównawczej są różnice w wymianie ciepła określonej z zastosowaniem obu metod obliczeniowych.

Abstract:

The paper provides comparative results of calculations of heat exchange between ground and typical residential buildings using simplified (quasi-stationary) and more accurate (transient, three-dimensional) methods. Such characteristics as building?s geometry, basement hollow and construction of ground touching assemblies were considered including intermittent and reduced heating mode. ; The calculations with simplified methods were conducted in accordance with currently valid norm: PN-EN ISO 13370:2008. Thermal performance of buildings. Heat transfer via the ground. Calculation methods. Comparative estimates concerning transient, 3-D, heat flow were performed with computer software WUFI?plus. The differences of heat exchange obtained using more exact and simplified methods have been specified as a result of the analysis.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0009

Pages:

135-146

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego