Object structure

Creator:

Skrzypczak, Izabela ; Kogut, Janusz ; Kokoszka, Wanda ; Zientek, Dawid

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Monitoring of landslide areas with the use of contemporary methods of measuring and mapping = Monitoring terenów osuwiskowych z wykorzystaniem współczesnych metod pomiarowych i kartograficznych

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Subject and Keywords:

landslide ; SOPO system ; GNSS measurements ; laser scanning ; osuwisko ; system SOPO ; pomiary GNSS ; skaning laserowy

Abstract_pl:

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zagrożeń osuwiskowych, który związany jest głównie z intensywną działalnością człowieka oraz występowaniem ekstremalnych warunków meteorologicznych. Odpowiedni monitoring oraz opracowanie wyników pomiarów w formie map terenów zagrożonych osuwiskowo umożliwia oszacowanie ryzyka w aspekcie społeczno-ekonomicznym. ; Realizowany obecnie system obserwacyjny projektu SOPO opiera się na następujących formach monitoringu: powierzchniowym (pomiary GNSS i skaning laserowy), głębnym (pomiary inklinometryczne) oraz monitoringu hydrogeologicznym i opadowym (pomiary zmian poziomu zwierciadła wody i wielkości opadów). Pomiary GNSS, a zwłaszcza skaning laserowy dostarczają unikalnych danych o aktywności rejestrowanej na powierzchni poszczególnych osuwisk. ; Opracowanie numerycznych modeli rzeźby terenu o wysokiej rozdzielczości i tworzenie modeli różnicowych bazujących na kolejnych pomiarach, informuje o wielkościach deformacji zarówno w jednostkach odległościowych jak i objętościowych. Kompatybilność tych danych z informacjami pochodzącymi z monitoringu wgłębnego, umożliwia wygenerowanie bardzo wiarygodnego wgłębnego modelu osuwiska, a w rezultacie obliczenie objętości koluwium.

Abstract:

In recent years, there is an increase of landslide risk observed, which is associated with intensive anthropogenic activities and extreme weather conditions. Appropriate monitoring and proper development of measurements resulting as maps of areas at risk of landslides enables us to estimate the risk in the social and economic aspect. ; Landslide monitoring in the framework of SOPO project is performed by several methods of measurements: monitoring of surface (GNSS measurement and laser scanning), monitoring in-deepth (inclinometer measurements) and monitoring of the hydrological changes and precipitation (measuring changes in water-table and rainfall).

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0005

Pages:

71-84

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego