Object structure

Creator:

Cynk, Karolina

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The state of the environmental awareness of students from Poland, Slovakia and Ukraine - selected results = Stan świadomości środowiskowej studentów z Polski, Słowacji i Ukrainy - wybrane wyniki

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Subject and Keywords:

environmental awareness ; state of the natural environment ; sociological research ; sociology of the environment ; świadomość środowiskowa ; stan środowiska przyrodniczego ; badania socjologiczne ; socjologia środowiska

Abstract_pl:

W artykule przedstawione zostały wyniki międzynarodowych badań na temat świadomości środowiskowej. Projekt został zrealizowany w roku 2015. Głównym celem niniejszego artykułu jest opisanie poziomu wiedzy, akceptowanych wartości i postaw studentów z Europy Środkowej i Wschodniej względem przyrody. ; We wstępie artykułu zdefiniowano pojęcie świadomości środowiskowej. Problem badawczy został sformułowany w następujący sposób: Jakie występują różnice w stanie świadomości środowiskowej między respondentami z Polski, Słowacji i Ukrainy? ; W pierwszej części artykułu przedstawiona została metodologia przeprowadzonych badań. Druga część tekstu dotyczy analizy zebranych danych. Na jej podstawie można stwierdzić, że wybrani studenci z Europy Środkowej i Wschodniej ogólnie wykazywali zainteresowanie stanem środowiska przyrodniczego. ; Przeprowadzona analiza statystyczna pozwala również na sformułowanie wniosku, iż najwyższy odsetek respondentów, którzy deklarowali zainteresowanie ochroną środowiska stanowili słowaccy studenci. Fakt ten świadczy o tym, iż respondenci ze Słowacji prezentowali wyższy poziom świadomości środowiskowej niż studenci z Polski i Ukrainy.

Abstract:

In the article was presented results of international researches about environmental consciousness. The project was realized in 2015. The main purpose of this article is to describe the level of environmental knowledge, values and attitudes among university students from Central Eastern Europe. ; In introduction of article was defined concept of environmental awareness. The research problem is question: What are differences in the state of environmental awareness between respondents living in the Poland, Slovakia and Ukraine? ; In the first part text was presented methodology of the conducted research. The second part of the article concerns the analysis of the collected data. On the basis of the conducted research it can maintain that the students of Central and Eastern Europe generally declared interest the state of the environment. ; The overall outcome of the research leads to the conclusion that the highest proportion of the respondents who declared interest in the environmental protection came from Slovakia. The fact that in their opinion it should care about the environment more than the students from Poland and Ukraine may result from the higher level of the environmental awareness.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0002

Pages:

21-37

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego