Object structure

Creator:

Bocian, Anna

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

The style as a factor of office building concentration locations in European cities = Czynnik stylu jako determinanta lokalizacji koncentracji budynków biurowych w europejskich miastach

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Subject and Keywords:

office building ; business district ; urban composition ; budynek biurowy ; dzielnica biznesowa ; kompozycja przestrzenna

Abstract_pl:

Koncentracje budynków biurowych są stosunkowo nową i charakterystyczną tkanką miejską w Europie. Jako skupisko miejsc pracy w mieście oraz lokalizacja wielu międzynarodowych firm są istotną strukturą przestrzenną, pożądaną przez lokalne władze. Ze względu na znaczenie ich projektowanie powinno być poprzedzone odpowiednimi analizami. Jednym z istotnych zagadnień jest wybór odpowiedniej lokalizacji dla budynków biurowych na obszarze miasta. ; Gdzie powinny być lokalizowane skupiska budynków biurowych, jakie czynniki wpływają na ich położenie na obszarze miasta to główne pytania prowadzonych badań. W tym celu zbadano czynniki lokalizacji wybranych koncentracji budynków biurowych na terenach śródmiejskich w europejskich miastach. Wnikliwie przeanalizowano styl jako jeden z elementów paradygmatu decyzji przestrzennych. Przez styl należy rozumieć zasady i reguły istniejącego układu przestrzennego. ; Przeanalizowano najważniejsze elementy kompozycji przestrzennej wybranych miast oraz położenie badanych koncentracji budynków biurowych. Analizy porównawcze pozwolą określić czy istnieją jakiekolwiek zależności w lokalizacji koncentracji budynków biurowych względem układu kompozycyjnego całego miasta. Umożliwi to zdefiniowanie grupy czynników, które wpływają na ich lokalizację w mieście. Taka wiedza powinna być podstawą przy sporządzaniu opracowań planistycznych, określających zasady kształtowania i lokalizacji takich inwestycji.

Abstract:

Where should office building concentrations be located in cities? What kind of factors has an influence on its locations? The aim of the research is to examine factors of office locations in cities. Selected office building concentrations in European cities were investigated as case studies. ; The research method was the spatial decision paradigm. The style, one of the main elements of the paradigm, was selected to answer the research question. The style was defined a composition of existing urban structures. Basic elements of urban composition in selected European cities were examined closely. ; Research results are conditions of office building concentration locations in European cities in term of urban composition. Such knowledge should be a base of decision-making processes during preparing master plans and city development plans.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0001

Pages:

5-20

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego