Object structure

Creator:

Błaszczak-Bąk, Wioleta ; Janicka, Joanna ; Sobieraj-Żłobińska, Anna

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Applying RANSAC algorithm for fitting scanning strips from airborne laser scanning = Wykorzystanie algorytmu RANSAC przy wpasowaniu szeregów ALS

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Subject and Keywords:

airborne laser scanning ; RANSAC algorithm ; fitting ; lotniczy skaning laserowy ; algorytm RANSAC ; wpasowanie

Abstract_pl:

Podczas opracowywania danych pozyskanych w wyniku lotniczego skaningu laserowego istotną kwestią jest wpasowanie i nadanie georeferencji szeregom ALS w oparciu o powierzchnie wiążące oraz płaszczyzny referencyjne. Proces wyrównania szeregów polega na wzajemnym wpasowaniu szeregów oraz ich dopasowaniu do płaszczyzn referencyjnych. ; W jednoczesnym procesie wyrównawczym wiąże się wszystkie szeregi w jeden spójny geometrycznie blok, któremu nadaje się współrzędne terenowe. W procesie wyznaczania rozbieżności szeregów istotne jest określenie prawidłowej wielkości przesunięć (offsetów). Autorzy proponują w tym celu wykorzystanie algorytmu RANSAC.

Abstract:

During the development of the data acquired by airborne laser scanning the important issue is the fitting and georeferencing of ALS point clouds by means of the tie surfaces and the reference planes. The process of scanning strips adjustment is based on mutual integration of point clouds (scanning strips) and their adaptation to the reference planes. ; In simultaneous adjustment all strips are combined into one geometrically coherent block, to which the coordinates are given. In the process of determining discrepancies between scanning strips it is important to determine the correct size of the shifts (offsets). Authors propose to do this by using RANSAC algorithm.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0048

Pages:

29-41

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego