Object structure

Creator:

Kobyłecka, Ewa

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Uniwersalny charakter myśli Jana Pawła II o człowieku i wychowaniu = The universal character of John Paul II`s reflections on man and education

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; wychowanie moralne - katolicyzm ; moral education - Catholicism

Abstract_pl:

W niniejszym artykule omówiono niektóre cenne uwagi Karola Wojtyły na temat integralnego wychowania człowieka w środowisku rodzinnym i szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem jego duchowego, moralnego, społecznego, narodowego i kulturowego wymiaru. ; Ważne miejsce w tych rozważaniach zajmują kwestie aksjologiczne. Położono nacisk na znaczenie takich wartości, jak prawda, dobro, piękno, godność, wolność, pokój, bezinteresowność, sprawiedliwość, odpowiedzialność i miłość, co znajduje szerokie odzwierciedlenie w licznych pracach rozwijanych przez Papieża. Wspomniane refleksje kończą się wybranymi uwagami uczniów na temat idei wychowawczych i autorytetu Ojca Świętego.

Abstract:

The present paper has discussed some of Karol Wojtyła`s precious remarks derived from adequate anthropology conception as well as from his comments on the integral education of a human being in family and school environment, with a special regard to its spiritual, moral, social, national and cultural dimensions. ; An important place in these reflections is occupied by axiological issues. An emphasis has been laid on the significance of such values as truth, goodness, beauty, dignity, freedom, peace, disinterestedness, justice, responsibility and love, all of them being widely reflected in numerous works elaborated on by the Pop. The said reflections end with learners` chosen remarks about the Holy Father`s educational ideas and authority.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

231-240

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego