Object structure

Creator:

Gazdecka, Elżbieta ; Kulczycka, Dorota

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red.

Title:

Wizyta w Irlandii. Między prawdą historyczną a fikcją literacką = Visit to Ireland. Between historical truth and literary fiction

Group publication title:

Scripta Humana, 8

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; John Paul II ; pielgrzymka ; pilgrimage ; Irlandia Północna ; Northern Ireland

Abstract_pl:

Autorzy artykułu omawiają przebieg i znaczenie pielgrzymki Jana Pawła II do Irlandii w 1979 r. w kontekście transkrypcji przemówień papieskich i doniesień prasowych. Z analizowanych tekstów wynika, że Pielgrzym dla Pokoju przybył na Zieloną Wyspę z misją, którą można podsumować w dwóch punktach: 1) wierność katolickiej tradycji narodu irlandzkiego; 2) pokój w Ulsterze (i całej Irlandii Północnej). ; Literatura analizowana w tym opracowaniu, dostępna w Polsce, odzwierciedla zjawisko wyraźnego dystansu autorów irlandzkich do Jana Pawła II i jego nauczania. Konkluzja wyłania się bądź w postaci ironicznej i satyrycznej konwencji przyjętej przez autora wobec świata przedstawionego (Robert McLiam Wilson), polemicznej i wyzywającej postawy (Paul Durcan), maniery retrospektywnej i reporterskiej obecnej w poezji (Michael Longley) czy wywiadów (John McGahern).

Abstract:

Authors of the paper, discuss the proceedings and the significance of John Paul II pilgrimage to Irenland in 1979 in the context of the transcription of papal speeches and press reports. Texts analyzed indicate that the Pilgrim for Peace arrived at Emerald Isle with a mission that could be summarized in two points: 1) faithfullness to catholic tradition of Iris nation; 2) peace in Ulster (and the whole Northern Ireland). ; Literature analyzed in this study, available in Poland, reflects the phenomenon of pronounced distance of Irish authors towards John Paul II and his teachings. The conclusion emerges either from the ironic and satirical convention adopted by the author towards the world presented (Robert McLiam Wilson), polemic and defiant attitude (Paul Durcan), retrospective and reportive manner present in poetry (Michael Longley) or interviews (John McGahern) that incorporates the Irish national history and history of the Catholic Church on Emerald Isle.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

177-192

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 8

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego