Object structure

Creator:

Łukianow, Małgorzata ; Maciejewski, Marcin

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

Odpis memoriału złożonego premierowi rządu RP oraz ministrom przez powiatowy komitet osiedleńczy w Kwidzynie z 1 października 1945 roku = A copy of Kwidzyn local settlement committee`s memorial addressed to polish prime minister and ministers from october 1, 1945

Group publication title:

Studia Zachodnie, 20

Subject and Keywords:

Kwidzyn ; Ziemie Zachodnie i Północne ; Osadnictwo ; powiatowy komitet osiedleńczy ; post-war settlement ; Polish Western and Northern Territories ; Polish Recovered Territories ; local settlement comittee

Abstract_pl:

Memoriał złożony na ręce władz w Warszawie stanowi interesujące źródło dotyczące nie tylko spraw osadnictwa w Kwidzynie, ale i początków najnowszej, polskiej historii tego miasta. Można go rozpatrywać także w szerszym kontekście Ziem Zachodnich i Północnych, memoriał prezentuje bowiem stosunek władz lokalnych oraz sposób myślenia o idei akcji zagospodarowania i spolonizowania tych ziem.

Abstract:

Presented memorial addressed to government in Warsaw is an interesting source, depicting not only issues related to the process of settlement in Kwidzyn, but also recent history of this city since it`s annexation to Poland. It can be also considered a part of the wider context, of Polish Western and Northern Territories. The memorial illustrates the attitude of local government and the mindset of it?s members towards the idea of development and polonization of aforementioned territories.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

271-276

Source:

Studia Zachodnie, tom 20

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II