Object structure

Creator:

Woźniak, Sylwester

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

Konflikty pomiędzy duchowieństwem rzymskokatolickim a greckokatolickim na terenie administratury apostolskiej kamieńskiej, lubuskiej i prałatury pilskiej w latach sześćdziesiątych XX wieku = Conflicts between the roman catholic and greek catholic clergy at the area of apostolic administration of kamieńska, lubuska, and pilska prelature in the 1960s

Group publication title:

Studia Zachodnie, 20

Subject and Keywords:

duchowieństwo rzymskokatolickie ; duchowieństwo greckokatolickie ; Ziemie Zachodnie i Północne ; historia kościoła ; the Roman Catholic clergy ; Greek Catholic clergy ; Western and Northern Territories Poland ; history of church

Abstract_pl:

Zadaniem artykułu jest przedstawienie kształtowania się wzajemnych stosunków pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim oraz greckokatolickim na terenie Administratury Apostolskiej ze stolicą w Gorzowie Wlkp. Jej tereny obejmowały tereny Pomorza Zachodniego, północno-zachodniej Wielkopolski i większość terenów współczesnego województwa lubuskiego. ; W ramach akcji ?Wisła? 1947 roku przesiedlono na te ziemie ludność ukraińską. Duża ich część była wiernymi Kościoła greckokatolickiego. Obecnie istnieje wiele prac, które przedstawiają działania władz w stosunku do ludności ukraińskiej i samego Kościoła greckokatolickiego na ziemiach zachodnich i północnych Polski. ; Natomiast w artykule zostały przedstawione relacje pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a uzależnionym od niego Kościołem greckokatolickim. Zostały uwzględnione w nim aspekty strukturalne, organizacyjne, ale również te, na poziomie stosunków pomiędzy duchownymi i wiernymi. Poznanie stosunków pomiędzy oboma Kościołami jest koniecznie do zdobycia rzetelnej wiedzy o losach Kościoła katolickiego po II wojnie światowej oraz dla dziejów mniejszości narodowych na ziemiach zachodnich po 1945 roku.

Abstract:

The task of the article is to present how relations between the Roman Catholic and Greek Catholic Church in the Apostolic Administration with the capital in Gorzów Wlkp. were formed. Its territory included areas of Western Pomerania, north-west Wielkopolska and most of the con- temporary Lubuskie Voivodeship. ; In 1947, the ?Vistula? action took place, as a result of this action the Ukrainians were resettled on mentioned territory. A large part of them were faithful to the Greek Catholic Church. Currently, there are many works that present the actions of the authorities in relation to the Ukrainian population and the Greek Catholic Church itself in the western and northern territories of Poland. ; However, the article presents relations between the Roman Catholic Church and dependent on it the Greek Catholic Church. Structural and organizational aspects have been taken into consideration, but also at the level of relations between the clergy and the faithful. Understanding the relations between the two Churches is essential for gaining reliable knowledge about the history of the Catholic Church after the Second World War and for the history of national minorities in the western territories after 1945.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

169-185

Source:

Studia Zachodnie, tom 20

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II