Creator:

Krajewska, Anna

Title:

Konsumpcjonizm jako zagrożenie dzieci i młodzieży. Wyzwania dla edukacji

Subject and Keywords:

konsumpcjonizm ; konsumpcjonizm zrównoważony ; zagrożenia ; dzieci i młodzież ; consumerism ; unstable consumerism ; dangers ; youth ; child

Abstract_pl:

Przełom XX i XXI wieku charakteryzuje upowszechnianie się konsumpcyjnego stylu życia, który poprzez rozprzestrzenianie się kultury masowej w różnym stopniu dotyka wszystkie kraje świata, nie wykluczając krajów o niższym poziomie rozwoju gospodarczego. Totalizująca kultura niepohamowanej konsumpcji z reguły wywiera negatywny wpływ na współczesnego człowieka i przenika wszystkie obszary jego życia. ; Celem artykułu jest przedstawienie niektórych zagrożeń i skutków powszechnego konsumpcjonizmu, nastawionego głównie na dostarczanie przyjemności, skutecznie dekomponującego życie dzieci i młodzieży w społeczeństwie i w rodzinne. Znaczny niepokój o jakość życia jednostki budzi np.: kult indywidualizmu, hedonistyczne i utylitarystyczne postawy człowieka, nowe style życia typu instant, fragmentaryzacja tożsamości, wszechobecna rozrywka prowadząca do infantylizacji myślenia i zachowań, a także uzależnienia. ; Wszystko to poważnie zakłóca integralny rozwój człowieka. Przed edukacją wyłaniają się zatem nowe i trudne zadania. Ich celem jest wspieranie i niesienie pomocy młodemu człowiekowi w zrozumieniu i przezwyciężaniu zagrożeń współczesnej rzeczywistości. ; Przede wszystkim należy przywrócić rodzinie, jak i innym instytucjom wychowawczym, dawną rolę i znaczenie w wychowywaniu. Jednocześnie należy przekazywać młodemu pokoleniu kompetencje w zakresie krytycznego i refleksyjnego analizowania otaczającej go rzeczywistości. ; Przeciwwagą dla konsumpcjonizmu, którego jednym z przejawów jest skrajny indywidualizm, powinno być promowanie postaw i zachowań społecznych i solidarnościowych, a także szacunku dla człowieka, szczególnie słabego czy chorego.

Abstract:

The turn of the 20th and 21st Century is characteristic of popularising consumptive style of life, which, through the dispersion of pop culture with varying degrees affects all the countries in the world, including those with the lower level of economic development. Generally totalising culture of irresistible consumption influences a modern man and penetrates all areas of his life. ; The main target of this article is to present some of the threats and results of common consumerism, orientated mainly on delivering pleasure, which effectively decomposes lives of children and youth in society and family. Considerable anxiety for quality of individual`s life is raised i.e. by cult of individualism, hedonistic and utilitarian human behaviour, new styles of lives of instant type, fragmentation of identity or ubiquitous entertainment leading to infantilization of thinking and behaviour as well as addictions. ; All of this, seriously disturbs the integral growth of human being. Therefore education meets new and difficult assignments. Their goal is to support and help young human being in understanding and overcome threats of modern reality. ; Above all, the former role and importance of family and other educational institutions should be re-established. At the same time, the competences in the range of critical and reflective analysing of the surrounding reality should be the young generation should be gave over to the young generation. ; The counterweight to consumerism, which one of signs is extreme individualism, should be promoting social and sympathetic attitudes and behaviours, as well as respect for human being, especially for the one, who is weak or ill.

Description:

artykuł zamieszczony w: "Journal of Modern Science", t. 3

Publisher:

Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

115-127

Language:

pol

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego