Object structure

Creator:

Mazur, Krzysztof

Contributor:

Skobelski, Robert (1968- ) - red.

Title:

"Ciężki cios dotknął nas...". Reakcje władz i społeczeństwa województwa zielonogórskiego na śmierć Józefa Stalina = "Bad plight came to us...". Reactions of the authorities and the residents of Zielona Góra Voivodeship to the death of Joseph Stalin

Group publication title:

Studia Zachodnie, 21

Subject and Keywords:

województwo zielonogórskie ; stalinizm ; Stalin, Iosif Vissarionovič (1878-1953) ; kolektywizacja ; społeczeństwo ; stalinism ; Zielona Góra Voivodeship ; collectivization ; society

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy reakcji mieszkańców województwa zielonogórskiego na śmierć Józefa Stalina, które odnotowane zostały w dokumentach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. ; Od końca lat 40. XX wieku władze komunistyczne w Polsce, wzorując się na rozwiązaniach zastosowanych w ZSRR, wprowadzały w życie kult jednostki poświęcony Józefowi Stalinowi. Działania te przybrały na sile w roku 1950, by osiągnąć apogeum zaraz po śmierci dyktatora w marcu 1953 r. ; Intencją władz było pokazanie jak bardzo naród polski ubolewa po stracie "generalissimusa", dlatego powzięto wszystkie dostępne środki. Liczne masówki w zakładach pracy, szkołach i na obszarach wiejskich, akademie na cześć zmarłego, czy wreszcie kolejne zobowiązania podejmowane przez pracowników, a także deklaracje zakładania nowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych - to wszystko miało na celu godne upamiętnienie Stalina. ; Jednak zamiast uczucia żalu i smutku, społeczeństwo, a zwłaszcza ludność wiejska, odetchnęła z ulgą, traktując śmierć Stalina jako szansę na zmianę dotychczasowej sytuacji. Obszar wiejski odgrywał kluczową rolę w związku z przeprowadzaną w tamtym czasie, w ramach planu sześcioletniego, kolektywizacją. Mimo deklaracji zakładania kolejnych spółdzielni, panowało przekonanie, że proces ten zostanie zahamowany, co było sprzeczne z założeniami władz.

Abstract:

The article concerns the reactions of the residents of Zielona Góra Voivodeship to the death of Joseph Stalin, which were recorded in the documents of the Provincial Committee of the Polish United Workers` Party (KW PZPR) and the Provincial Office for Public Safety (WUBP). ; Since the late 1940`s, the Communist authorities in Poland, following the solutions applied in the Soviet Union, introduced the cult of personality devoted to Joseph Stalin. These activities intensified in 1950 and peaked immediately after the death of the dictator in March 1953. ; The intention of the authorities was to show how much the Polish people deplored losing the "eneralissimo", hence all available measures were taken. Numerous mass meetings in workplaces, schools and rural areas, ceremonies in honor of the deceased, commitments made by workers as well as declarations of establishing new agricultural production cooperatives - these actions were aimed at commemorating Stalin. ; However, instead of feeling sorrow and grief, people, especially the rural population, were finally able to breathe a sigh of relief, treating Stalin`s death as an opportunity to change their previous situation. Rural areas played a key role in the collectivization, which was being introduced at that time within the framework of the six-year plan. Despite the declaration of establishing new cooperatives, the belief that this process was going to be stopped - even though it was contrary to the objectives of the authorities - was widespread in the society.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/6f9g-r110

Pages:

83-93

Source:

Studia Zachodnie, tom 21

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II