Object structure

Creator:

Kuczer, Jarosław

Contributor:

Domke, Radosław - red. ; Tureczek, Marceli - red.

Title:

Status mniejszości narodowych i etnicznych i ich ochrona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w podstawowych ustawach ustrojowych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Analiza porównawcza wybranych aspektów = The status of national and ethnic minorities and their protection in the Polish Constitution and the fundamental constitutional laws of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Comparative analysis of selected aspects

Group publication title:

Studia Zachodnie, 22

Subject and Keywords:

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ; Equality Act ; mniejszości narodowe ; mniejszości etniczne ; prawa mniejszości ; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ; prawa człowieka ; Europejska Karta Języków Mniejszościowych i Regionalnych ; Ustawa o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych ; Constitution of Republic of Poland ; National and ethnic minorities ; minority rights ; Universal Declaration of Human Rights ; human rights ; European Charter for Regional or Minority Languages ; Bill on Ethnic and National Minorities and Regional Languages

Abstract_pl:

Próby kodyfikacji praw mniejszości narodowych oraz etnicznych sięgają swoimi korzeniami początków XIX w. Przez długi czas ich definicja odnosiła się wyłącznie do obszaru europejskiej kultury prawnej. Niniejszy artykuł przedstawia sposób pojmowania, na poziomie prawnym, problemu ochrony mniejszości w dwóch państwach europejskich. Rozbieżności z systemem kontynentalnym, nawet tak zaawansowanym jak w Rzeczypospolitej Polskiej a systemem ?wyspiarskim?, pozostają bardzo duże. ; Dotyczy to przede wszystkim trzech aspektów. Są nimi obejmowanie na terenie Zjednoczonego Królestwa poszczególnych grup mianem ?mniejszości? w Ustawach Ustrojowych, brak równoległej funkcyjności w odniesieniu do pojęć ?mniejszość narodowa?, ?mniejszość etniczna? w obu państwach. Ostatnim jest sposób ujęcia praw mniejszości. ; O ile w Polsce nadano określone prawa (Konstytucja RP z 1997 r., Ustawa o Mniejszościach...), o tyle w Equality Act mowa jest głównie o negatywnym, opartym na praktyce, definiowaniu relacji na linii państwo-mniejszość (ochronie praw, które wynikają same z siebie).

Abstract:

Attempts to codify the rights of national minorities and ethnic date back to its roots in the early nineteenth century. For a long time their definition referred only to the area of European legal culture. This article presents the way of understanding, on the legal level, the problem of the protection of minorities in the two European countries. The diversity of legal culture of the United Kingdom, discrepancies with continental, even as advanced as in the Polish Republics, remain very large. ; This applies above all three aspects. They are embracing in the Kingdom individual groups as "minorities" in the Constitutional Laws, no parallel functionality in relation to the concepts of "national minority", "ethnic minority" in both countries. The last way is the recognition of minority rights. ; While in Poland, has been given certain rights (Constitution of 1997, The Act on Minorities...), whereas in the Equality Act in question is mainly on the negative, based on practice, defining relations between the state and minority (protection of the rights that result alone from themselves).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/v7mr-1y50

Pages:

139-157

Source:

Studia Zachodnie, tom 22

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II