Object structure

Creator:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka

Contributor:

Domke, Radosław - red. ; Tureczek, Marceli - red.

Title:

Górnictwo węgla brunatnego w dawnym powiecie sulechowsko-świebodzińskim, część I: rejon Lubrza - Świebodzin = Lignite mining in the Sulechów-Świebodzin county, part I: Lubrza - Świebodzin area

Group publication title:

Studia Zachodnie, 22

Subject and Keywords:

Świebodzin (okręg) ; górnictwo węgla brunatnego ; historia górnictwa ; lignite mining ; history of mining

Abstract_pl:

W pracy zawarto dostępne informacje na temat historycznych kopalń węgla brunatnego w dawnym (przedwojennym) powiecie świebodzińsko-sulechowskim. Ta część artykułu obejmuje tereny pomiędzy Lubrzą a Świebodzinem, gdzie do odkrycia węgla doszło już w roku 1824. ; Górnictwo węgla brunatnego funkcjonowało tu w latach 1842-1927. Opisano pokrótce historię najważniejszych kopalń: Graf Beust, Pauls Hoffnung czy Reformation. Scharakteryzowano także warunki geologiczne oraz sposób prowadzenia wydobycia. Pokazano zachowane zdjęcia związane z górnictwem tych terenów. ; Praca jest oparta na historycznych mapach geologicznych oraz topograficznych, materiałach archiwalnych (nadania górnicze) oraz przedwojennej literaturze. Część druga artykułu będzie omawiać górnictwo terenów na zachód od Lubrzy (Buczyna, Zagaje) oraz okolic Sulechowa.

Abstract:

The work contains available information on historical lignite mines in the former (pre-war) Świebodzińsko-Sulechowski county. This part of the article includes the area between Lubrza and Świebodzin, where lignite was discovered as early as 1824. ; Lignite mining operated here in the years 1842-1927. The history of the most important mines was briefly described: Graf Beust, Pauls Hoffnung and Reformation. Geological conditions and the way of mining were also characterized. Preserved photos related to mining in this area are shown. ; The work is based on historical geological and topographic maps, archival materials (mining assignments) and pre-war literature. The second part of the article will discuss mining areas west of Lubrza (Buczyna, Zagaje) and around Sulechów.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/1bcg-gv31

Pages:

9-34

Source:

Studia Zachodnie, tom 22

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II