Object structure

Creator:

Michta, Emil ; Powroźnik, Piotr ; Rybski, Ryszard ; Szulim, Robert ; Piotrowski, Krzysztof ; Kołodziejczyk, Urszula ; Kostecki, Jakub

Contributor:

Rybski, Ryszard - red.

Title:

Flood embankments monitoring system in on-line mode = Monitorowanie wałów przeciwpowodziowych w trybie on-line

Group publication title:

Systemy pomiarowe

Subject and Keywords:

wały przeciwpowodziowe ; monitorowanie wałów przeciwpowodziowych ; technologie IT

Abstract_pl:

W rozdziale przedstawiono krótką charakterystykę sposobu oceny wałów przeciwpowodziowych i zaprezentowano koncepcję rozwiązania ciągłego monitorowania wałów przeciwpowodziowych z zastosowaniem współcześnie dostępnych technologii teleinformatycznych. ; Przedstawiono architekturę i opis projektowanego systemu oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia. Prezentowana w rozdziale koncepcja systemu monitorowania wałów przeciwpowodziowych opracowana została przez zespoły badawcze IHP Frankfurt n/Odrą i Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu INTERREG.

Abstract:

The chapter presents a short description of flood embankments assessing and presents the concept of a solution for the continuous monitoring of flood embankments with the use of currently available ICT technologies. ; The architecture and description of the designed system and the benefits of its implementation are presented. The concept of the flood embankments monitoring system, presented in this chapter, was developed by the research teams of IHP Frankfurt (Oder) as part of the INTERREG project.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Date:

2020

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

139-157

Language:

eng

License:

CC 4.0 ; click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego