Object structure

Creator:

Nitschke, Bernadetta (1964- )

Contributor:

Nitschke, Bernadetta (1964 - ) - red.

Title:

Wspólne dziedzictwo kulturowe jako pomost porozumienia mieszkańców ziemi lubuskiej = Mutual cultural inheritance as an agreement platform of the inhabitants of the Lubuskie region

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

ziemia lubuska ; historia ; po 1944 r. ; przesiedlenia ; osadnictwo - Polska - 20 w.

Abstract_pl:

W przeciwieństwie do Niemiec, w Polsce przez długi czas zainteresowanie lokalną tożsamością było niewielkie. Lata 60. przyniosły, wprowadzone przez badaczy, terminy takie jak ?ojczyzna prywatna? czy ?ojczyzna ideologiczna?. Pojęcia te nie były jednak istotne z punktu widzenia państwa socjalistycznego, dla którego Polska miała być krajem jednorodnym i jednolitym pod względem wartości narodowych. Dotyczyło to głównie ziem zachodnich i północnych, które po II wojnie światowej weszły w skład Polski. ; Typowym przykładem takiego przypadku było województwo lubuskie. Po wojnie ludność polska zaczęła napływać na ziemie zachodnie i północne z całej Polski. Nowi osadnicy na ziemi lubuskiej spotkali się nie tylko z wyjeżdżającymi Niemcami, ale także z polskimi autochtonami. Wraz z przybyciem polskich osadników i utworzeniem nowej polskiej administracji rozpoczął się proces przejmowania niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Wyraźnym polskim wpływem była zmiana terminologii topograficznej. Niestety, wszystkie inne cechy niemieckie również zostały wykorzenione. Taki stan rzeczy budził szczególny niepokój wśród rodzimej ludności polskiej. Wielu autochtonów, którzy czekali na ?swoją Polskę?, czuło się nieswojo po zmianach. ; Osadnicy, którzy przybyli na ziemię lubuską nie znali historii, stąd nie pamiętali o przeszłości tego obszaru. Obce im było wszystko: sceneria, pejzaż, walory estetyczne, a także znaczenia symboliczne. Co więcej, kultura, budynki, plan rozwoju rolnictwa i historia regionu także były im nieznane. Jednak upływający czas dał podstawy do powolnej, ale stałej zmiany stosunku nowych mieszkańców do samej ziemi oraz tła historycznego. Uznanie i poszanowanie całego dziedzictwa kulturowego daje możliwość znalezienia wspólnego języka z Niemcami.

Abstract:

As opposed to Germany, in Poland there was little interest in a local identity for a long time. The 1960s brought about terms such as ?private homeland? or ?ideological homeland?, which were introduced by researchers. Those notions were not significant from the point of view of a socialistic country. Poland was supposed to be a homogeneous and uniform country as far as national values were concerned. This mostly applies to western and northern territories, which became part of Poland after World War II. ; A typical example of such a case was the Lubuskie region. After the war, the Polish population started to flow into the western and northern territories from all over Poland. The new settlers to the Lubuskie region met not only the leaving Germans, but the Polish autochthons as well. Together with the coming Polish settlers and the establishment of the new Polish administration, the German cultural heritage integration process began. An evident Polish influence on the Lubuskie region was the change in the field of topographic terminology. Unfortunately, all other German traits were eradicated as well. ; That state of affairs caused particular anxiety among the native Polish population. The percentage of such actions was scarce, especially on the territory of the Lubuskie region, yet the authorities trying to prove their point were emphasizing the fact of their existence. However, many autochthons who were waiting for ?their Poland? felt uneasy abort the changes. The settlers who came to the Lubuskie region did not know the history, hence could not remember the past of that area. Everything was unfamiliar to them: the scenery, the landscape, the aesthetic values as well as the symbolic meanings. ; Moreover, the culture, the buildings, the agriculture development plan and the regional history were all strange to them. However, the passing time gave grounds to a slow yet steady change of the attitude of the new inhabitants towards the land itself as well as the historical background. The recognition and respect of the whole cultural heritage provides a possibility to find a common language with Germans.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

33-46

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego