Object structure

Creator:

Miszewski, Dariusz

Contributor:

Nitschke, Bernadetta (1964 - ) - red.

Title:

Kształtowanie się świadomości regionalnej mieszkańców województwa lubuskiego = Shaping of the regional awareness of the inhabitants of the Lubuskie province

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

Ziemia Lubuska ; historia ; świadomość regionalna

Abstract_pl:

Ziemia lubuska została przyłączona do Polski prawdopodobnie w latach sześćdziesiątych X wieku, w czasie walk pomiędzy Mieszkiem I a Wieletami o dominację na Pomorzu Zachodnim. Ludność lubuska była prawdopodobnie częścią plemiona Wieletów, i ich ziemie znajdowały się po obu brzegach środkowej Odry. Obszar ten miał wówczas strategiczne znaczenie dla Polski. Bolesław III Krzywousty dla chrystianizacji Pomorza Zachodniego ufundował w latach 1124-1125 biskupstwo na ziemi lubuskiej. Po jego śmierci ziemia lubuska została przyłączona do Śląska, a następnie - w 1252 r. po wojnie domowej między książętami śląskimi - do Brandenburgii. ; Po II wojnie światowej tylko lewobrzeżna część historycznej ziemi lubuskiej została przyłączona do Polski. Ludność niemiecka została wysiedlona w ramach akcji przesiedleńczej. Z Kresów Wschodnich, centralnej Polski i z zagranicy przybyli Polacy. Ziemia lubuska, mimo braku historycznych, geograficznych i ekonomicznych przesłanek, w wyniku decyzji politycznej, stała się regionem. W latach 1945-1950 poszerzono ją o historyczną część Śląska, Wielkopolski i Łużyc. Administracyjnie należała do województwa poznańskiego, z którego, mimo protestów, została wydzielona, stając się województwem zielonogórskim. W 1975 roku północna część województwa zielonogórskiego została wydzielona jako województwo gorzowskie. Pod silną presją społeczności lokalnej w 1999 roku z obu województw powstało województwo lubuskie.

Abstract:

The Lubuskie land was connected to Poland probably in the sixties of the tenth century, during the time of fights between Mieszko I and Wieleci tribes. They were fighting for domination in West Pomerania. The people of Lubuskie were probably part of Wieleci tribes and their land was situated on both riversides of the middle Odra. This area had strategic meaning for Poland at that time. Boleslaus III the Wrymouth found a bishopric in the Lubuskie land in 1124-1125, for the Christianization of West Pomerania. After his death, the Lubuskie land was attached to Silesia even though it was more important for Wielkopolska. The land was then connected to Brandenburg in 1252, after a civil war between the princes of Silesia. ; After World War II only the left-bank part of the historical Lubuskie land was attached to Poland. The German population was displaced under protests and the Polish population was settled down. Polish people came from Eastern Borderlands, central Poland and from abroad. There was only 3% of indigenous population and they were verified. Despite having no historical, geographical and economic causes, the Lubuskie land became a region as a result of a political decision. In the years 1945-1950 it was extender with a historical part of Silesia, Wielkopolska and Lusatia. It was within the Poznań province. Despite a protest it was separated and extended, and became the Zielona Góra province. In 1975, part of the Zielona Góra province was changed to the Gorzów province. Under strong pressure from the local society, in 1999 from both provinces there was established the Lubuskie province.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

17-32

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego