Object structure

Creator:

Zdaniewicz, Magdalena

Contributor:

Wołk, Zdzisław - red.

Title:

Przedszkole XXI wieku. Edukacja wczesnoszkolna w województwie lubuskim = Kindergarten of the 21st century. Pre-school education in the Lubuskie province. On the basis of kindergarten No. 19 in Zielona Góra

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Subject and Keywords:

Zielona Góra ; wychowanie przedszkolne ; przedszkole

Abstract_pl:

W 2006 roku w Zielonej Górze rekrutację do przedszkola zorganizowały 24 placówki. Każda z nich ma własną koncepcję realizacji programu wychowania przedszkolnego i własną propozycję zajęć dodatkowych. Przedszkola XXI wieku próbują zachęcić rodziców do zapisania dziecka do ich placówki zindywidualizowaną ofertą. ; Ten artykuł jest przede wszystkim opisem funkcjonowania jednego z zielonogórskich przedszkoli, prezentując jednocześnie początkowy etap edukacji małych ludzi w województwie lubuskim. ; Przedszkole nr 19 w Zielonej Górze zapewnia dzieciom bezpieczny pobyt, stwarza warunkido wszechstronnego rozwoju, zarówno psychicznego, społecznego, jak i emocjonalnego. Wspiera każde dziecko w jego rozwoju w zależności od jego wrodzonych i rozwojowych możliwości. Przedszkole działa w oparciu o programy: ?ABC... program wychowania przedszkolnego XXI wieku? (zatwierdzony przez MEN) oraz ?Program rozwoju przedszkola w latach 2003-2007?. ; Ma też swoje autorskie programy: wychowania, profilaktyki, adaptacji, edukacji europejskiej ?Podróże w Europie?, edukacyjny i edukcyjny dla zdolnego dziecka.

Abstract:

In 2006 in Zielona Gora the recruitment for kindergarten was organised by 24 institutions. Each of those has their own concept of the realisation of the programme of kindergarten upbringing and their own offer of additional classes. Kindergartens of the 21st century attempt to encourage parents with their own ideas to enrol the child in their institution. ; Contemporary times contribute to changes in kindergartens` programmes and the ways of their realisation. Kindergartens rely on the rudiments of the programme approved by MEN ? the Minister of National Education (Dz. U. Nr 2/2000 - Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 1999 r.), at the same time creating their own base of an original programme executed at the kindergarten. ; This article is most of all a description of the functioning of one of Zielona Gora`s kindergartens, at the same time presenting the beginning of education of little human beings in the Lubuskie province. ; Kindergarten No. 19 in Zielona Góra assures children with a safe stay, creates conditions for comprehensive development of children, both mental, social and emotional, supports every child in its development according to their inborn and developmental possibilities. The kindergarten works on the basis of the following programmes: programme aproved by MEN ?ABC...program wychowania przedszkolnego XXI wieku?; Programme of the development of the kindergarten in the years 2003-2007. ; It also has its original programmes: the programme of upbringing, the programme of prevention, the programme of adaptation, the programme of European education Journeysin Europe, the educational and deductional programme for a capable child.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

145-157

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego