Object structure

Creator:

Taraszczuk, Izabela

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Było sobie miasto na pięknym Śląsku - Paula Petrasa wyznanie miłosne wobec miasta Grünberg = There was a town in beautiful Silesia - Paul Petras' love confession towards Grünberg

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

bard ; dialekt śląski ; Grünberg in Schlesien ; Heimatdichter ; kultura pamięci ; literatura śląska ; percepcja kulturowa ; pieśń ; poezja regionalna ; redaktor ; Śląsk ; tożsamość kulturowa ; Winobranie ; wydawca ; zielonogórskie wino ; cultural identity ; cultural perception ; Culture of Remembrance ; editor ; harvesting of wine grapes (vintage) ; publisher ; regional poetry ; Silesia ; Silesian dialect ; Silesian literature ; song ; wine of Grünberg

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest twórczości poety i wydawcy Paula Petrasa. Autor przyszedł na świat w 1860 roku w ówczesnym Grünberg in Schlesien (Zielona Góra) i jest przykładem pisarza tworzącego w dialekcie śląskim. Petras wpisuje się w poczet osobistości z dawnego Grünbergu i wymieniany jest dzisiaj jednym tchem obok takich nazwisk, jak Georg Beuchelt, Otto Julius Bierbaumoraz Wilhelm Levysohn. ; Autorka przedstawiła w tekście biografię pisarza, dokonała analizy wybranych utworów (opowiadania i wiersze) oraz sformułowała próbę odpowiedzi na pytanie o współczesną percepcję literackiego dorobku Petrasa w Zielonej Górze i w Niemczech. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa historyka regionalisty, prof. Hieronima Szczegóły: "dla zielonogórzan i mieszkańców północnego Śląska jest ta twórczość elementem historii, tradycji i rzadko spotykanym przykładem umiłowania najbliższej ojczyzny".

Abstract:

This article is devoted to the work of the poet and publisher Paul Petras. The author was born in 1860 in then Grünberg in Schlesien (Zielona Góra) and is an example of a writer publishing in the Silesian dialect. Petras is one of the personalities of the former Grünberg and is mentioned today in one breath alongside such names as Georg Beuchelt, Otto Julius Bierbaum and Wilhelm Levysohn. ; The article presents Petra's biography, analyses his selected works (stories and poems), and aims to investigate the contemporary perception of Petras' literary output in Zielona Góra and Germany. It is worth quoting here the words of a regionalist historian, prof. Hieronim Szczegóła: "for the inhabitants of Zielona Góra and northern Silesia, this work is an element of history, tradition and a rare example of love for the closest homeland".

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

381-398

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego