Object structure

Creator:

Szymańska, Monika

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Kontekstowe uwarunkowania wystąpień przysłówków stopnia w połączeniach z przymiotnikiem piękny = Contextual determinants of adverbs of degree occurrence in conjunction with the adjective beautiful

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

przysłówek stopnia ; kolokacja ; łączliwość leksykalno-semantyczna ; korpus ; degree adverb ; collocation ; lexico-semantic collocability ; corpus

Abstract_pl:

Przedmiotem analizy przedstawionej w artykule są przysłówki stopnia wykazujące silną łączliwość syntaktyczno-składniową z przymiotnikiem "piękny", tworzące z tym przymiotnikiem związki o statusie kolokacji. Celem badania - wykorzystującego dane korpusowe - jest prześledzenie kontekstowych uwarunkowań występowania tych przysłówków, wykazanie zależności ich doboru od tego, jaki typ obiektu jest w danej wypowiedzi poddawany ocenie estetycznej. ; Badanie pokazało, że niektóre z tych przysłówków są silniej, a inne słabiej uzależnione od tych uwarunkowań. Siła tej zależności ma związek ze sposobem (strategią) wyrażania intensywności cechy przez dany przysłówek.

Abstract:

The subject of the analysis presented in the article are the adverbs of degree showing strong syntactic connectivity with the adjective "piękny" ("beautiful"), forming compounds with this adjective with the status of collocation. The purpose of the study - using corpus data - is to trace the contextual determinants of the occurrence of these adverbs and demonstrate the dependence of their selection on what type of object is aesthetically assessed in a given statement. ; The study has shown that some of these adverbs are stronger and others less dependent on these determinants. This relationship strength depends on the way (strategy) in which a given adverb expresses the attributes intensity.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

171-187

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego