Object structure

Creator:

Polkowska, Laura

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Czy nacjonalizm może być wartością? O "nacjonalizmie" w słownikach i współczesnej publicystyce = Can nationalism be a value? "Nationalism" in Polish dictionaries and contemporary journalism

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

nacjonalizm ; profilowanie ; semantyka ; wartość ; leksykografia ; publicystyka ; nationalism ; linguistic profiling ; semantic ; values ; lexicography ; weekly

Abstract_pl:

Tekst został poświęcony pojęciu nacjonalizmu oraz jego semantycznemu profilowaniu w słownikach i najnowszej publicystyce. Leksykografowie definiują "nacjonalizm" jako termin neutralny lub wartościujący ujemnie. Eksplikacja zawierająca pozytywną ocenę pojawia się wyłącznie w słowniku politologicznym z okresu międzywojennego, którego autor był działaczem endeckim. ; We współczesnych tygodnikach opinii dominuje traktowanie nacjonalizmu jako antywartości - publicyści przypisują mu takie cechy jak wrogość i agresja w stosunku do przedstawicieli innych narodów, posługiwanie się strachem, bliski związek z totalitaryzmem oraz nieuczciwe podszywanie się pod inne postawy społeczne. ; Użycia neutralne leksemu "nacjonalizm" są znacznie rzadsze, z kolei traktowanie pojęcia jako pozytywnej wartości opartej na miłości do ojczyzny zbyt incydentalne, by można je uznać za wyraźną tendencję w dyskursie publicznym.

Abstract:

This sketch is devoted to the concept of nationalism and its semantic profiling in dictionaries and contemporary Polish journalism. In lexicographic definitions, "nationalism" is treated as a neutral or negatively marked term. Only one - a political dictionary from the twenties of the twentieth century - treats it as a positively marked concept. However its author was an activist from the National Democratic Party. ; In the newest Polish journalism, nationalism is mainly an anti-value. Such semantic components as hostility and aggression to strangers, spreading fear, referencing the totalitarian regime, and faking other social attitudes are mentioned. ; Neutral uses of the "nationalism" lexeme are rare, and treating it as a value based on love of the motherland is too incidental to be considered a clear trend in public discourse.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

113-132

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego