Object structure

Creator:

Dawidziak-Kładoczna, Małgorzata

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Schetynówką" do "jaroszewiczówki" na "Palikotówkę" za "kuroniówkę". Rzeczowniki z sufiksem -ówka motywowane nazwiskami polityków = "Schetynówką" do "jaroszewiczówki" na "Palikotówkę" za "kuroniówkę". Nouns with the suffix -ówka motivated by the names of politicians

Group publication title:

Filologia Polska, z. 7

Subject and Keywords:

słowotwórstwo ; derywaty odnazewnicze ; konotacje ; nazwiska polityków ; word-formation ; derivatives from surnames ; connotations ; names of politicians

Abstract_pl:

W artykule podejmuję problemy derywatów utworzonych za pomocą sufiksu -ówka motywowanych nazwiskiem polityka. Łącznie zgromadziłam 53 takie jednostki, które zostały poświadczone w 86 znaczeniach. Reprezentują one różne kategorie, między innymi nazwy dróg ("gierkówka", "schetynówka"), willi ("cyrankiewiczówka", "jaroszewiczówka"), kwot finansowych ("wałęsówka", "religówka"), alkoholi ("Palikotówka", "Misiewiczówka") i nazwy broni ("batorówka", "kościuszkówka"). ; Najwięcej znaczeń mają takie formacje, jak: "tuskówka", "korfantówka" i "kuroniówka". Popularność tego zabiegu jest rezultatem bogatych konotacji, jakie mają podstawy słowotwórcze. Znaczenia derywatów są zatem zależne od wiedzy oraz od szeroko pojętego kontekstu.

Abstract:

In this article, I deal with derivatives created with the suffix -ówka, motivated by the name of a politician. In total, I collected 53 such units. They were confirmed in 86 meanings. They represent various categories, including names of the roads ("gierkówka", "schetynówka"), villas ("cyrankiewiczówka", "jaroszewiczówka"), financial amounts ("wałęsówka", "religówka"), alcoholic beverages ("Palikotówka", "Misiewiczówka") and names of weapons ("batorówka", "kościuszkówka"). ; The most meaningful formations are: "tuskówka", "korfantówka" i "kuroniówka". The popularity of this confluence is the result of the rich connotations possessed by word-formation bases. Therefore, the meanings of derivatives depend on knowledge and the broadly understood context.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2021

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

click here to follow the link

Pages:

95-111

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 7

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego