Object structure

Creator:

Kładoczny, Piotr

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Rama interpretacyjna dotyku w języku polskim = The interpretative framework of the sense of touch in the Polish language

Group publication title:

Filologia Polska, z. 6

Subject and Keywords:

percepcja ; zmysły ; dotyk ; konceptualizacja ; rama semantyczna ; perception ; senses ; touch ; conceptualisation ; semantic frame

Abstract_pl:

Ludzie odwzorowują doświadczenia swojego poznania w słowach, które łączą w kompleksy znaczeniowe. Zbiór kategorii semantycznych, opisujący określony zakres ludzkiej aktywności, nosi nazwę ramy semantycznej. Za pomocą tej metody jest możliwe opisanie również doświadczenia ludzkiej percepcji. ; Celem artykułu jest wskazanie kategorii, które opisują poznanie zmysłu dotyku. Wyróżnia się tu cztery główne kategorie semantyczne. Są to "podmiot percepcji", "percepcja", "bodziec" oraz "postrzeżenie dotyku". Kategoria "percepcja" i "bodziec" mają rozbudowaną strukturę w postaci kilku podkategorii.

Abstract:

People reproduce the experiences of their cognition in words that one combines into meaning complexes. A collection of semantic categories that describe a specific range of human activity is called a semantic framework. With this method, it is possible to describe the experience of human perception. ; The purpose of this article is to identify categories that describe knowing the sense of touch. There are four main semantic categories. These are "experiencer", "perception", "stimulus" and "perception of touch". The category "perception" and "stimulus" have a well-developed structure in the form of several subcategories.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2020a8

Pages:

129-139

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 6

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego