Object structure

Creator:

Rosiński, Cezary

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Preposteryjność sytuacji przestrzennej w "Ziarnie prawdy" Zygmunta Miłoszewskiego = The preposterity of the spatial situation in "The Grain of Truth" by Zygmunt Miłoszewski

Group publication title:

Filologia Polska, z. 6

Subject and Keywords:

preposteryjność ; uważność ; sytuacje przestrzenne ; kultura obecności ; preposterity ; attentiveness ; spatial situation ; culture of presence

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu sytuacji przestrzennej ufundowanej na kategorii preposteryjności w "Ziarnie prawdy" Zygmunta Miłoszewskiego. Autor rozpatruje wzajemne uwarunkowania spacjalne między literaturą a rzeczywistością pozatekstową, wykorzystując zaproponowane przez Mieke Bal do opisu relacji między dziełami sztuki zagadnienie preposteryjności, posiłkując się terminami heterotopii (Michel Foucault) oraz dualizmu kultury znaczenia i kultury obecności (Hans Ulrich Gumbrecht).

Abstract:

The article presents the issue of spatial situation founded on the category of preposterity in "Ziarno prawdy" ["The Grain of Truth"] by Zygmunt Miłoszewski. While using the term "preposterity" proposed by Mieke Bal, the author of this article examines the mutual space conditions between literature and non-textual reality and describes the relationship between works of art in the historical process. Also, terms such as "heterotopy" by Michel Foucalt "duality of the culture of meaning" and "the culture of presence" by Hans Ulrich Gumbrecht are being employed in line with the set art aims."

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2020a6

Pages:

101-108

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 6

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego