Object structure

Creator:

Butewicz, Walery

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Zbigniew Herbert, Zygmunt Freud, psychoanaliza, psychologia głębi, świadomość, podświadomość = Zbigniew Herbert, Sigmund Freud, psychoanalysis, depth psychology, consciousness, unconsciousness

Group publication title:

Filologia Polska, z. 6

Subject and Keywords:

Herbert, Zbigniew (1924-1998) ; Freud, Zygmunt (1856-1939) ; psychoanaliza ; psychologia głębi ; świadomość ; podświadomość ; Freud, Sigmund (1856-1939) ; psychoanalysis ; depth psychology ; consciousness ; unconsciousness

Abstract_pl:

Artykuł poświęcony jest stosunkowi Zbigniewa Herberta do psychoanalizy. Spuścizna polskiego poety cieszy się dużym zainteresowaniem wśród badaczy literatury, chociaż - o ile mi wiadomo - do tej pory nie powstał żaden artykuł, który analizowałby twórczość Herberta we wspomnianym kontekście. ; Dlatego ten szkic jest próbą wypełnienia tej luki, ale nie w sensie interpretacji poszczególnych utworów, lecz w sensie próby odpowiedzi na pytanie: dlaczego badacze pomijają psychoanalityczne wątki i nie korzystają z psychoanalitycznych narzędzi. Stosunek poety do psychoanalizy był ambiwalentny. ; Z jednej strony w wypowiedziach publicznych Herbert podkreślał swoją niechęć do Freuda i psychoanalizy. Z drugiej zaś - dużo wskazuje na to, że nie był całkowicie obojętny wobec tej tradycji intelektualnej, co zresztą odpowiada zasadzie poetyckiej praktyki Herberta; w jednym z wywiadów poeta określił ją jako: "zasadę podważalności własnych przekonań". "Jest to zasada wewnętrznego dialogu i dialektycznego napięcia między racją głoszoną i racją, która temu zaprzecza".

Abstract:

This article analyses Zbigniew Herbert`s attitude towards psychoanalysis. The legacy of the Polish poet is prevalent among literary scholars. However, until now - as far as I know - no work has been written that would analyse Herbert`s work in the context of psychoanalysis. ; This sketch attempts to fill this gap, but not in the sense of interpreting individual works. It aims to answer the question: why researchers ignore psychoanalytical threads and do not use psychoanalytical tools. The poet`s attitude towards psychoanalysis was ambivalent. ; On the one hand, in public statements, Herbert emphasised his reluctance to Freud and psychoanalysis. On the other hand, a lot strongly indicates that he was not indifferent to this intellectual tradition, which, moreover, agrees with the main principle of Herbert`s poetic practice, escribed by the poet in one of the interviews: "The principle of your own opinions questionability. It is the principle of internal dialogue and dialectical tension between preached reason and reason that negates it".

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2020a4

Pages:

73-83

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 6

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego