Object structure

Creator:

Rutkowska, Izabela

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Gramatyka a granice wyrażalności w pismach mistyków kościoła katolickiego = Grammar and borders of ineffability in the scriptures of Polish catholic mystics

Group publication title:

Filologia Polska, z. 6

Subject and Keywords:

niewyrażalność ; gramatyka ; polskie teksty mistyczne ; lingwistyka ; teolingwistyka ; chrześcijaństwo ; ineffability ; grammar ; Polish mystical texts ; linguistics ; theolinguistics ; Christianity

Abstract_pl:

Przedmiotem rozważań prowadzonych w artykule są dzieła mistyków Kościoła katolickiego, zawarte w "Antologii mistyki polskiej" (t. II), pod redakcją Mariana Zawady OCD. Celem zaś pracy jest wskazanie tych obszarów gramatyki, które sprawiają mistykom największe problemy w opisywaniu ich mistycznych, nadprzyrodzonych stanów, które są z natury niewyrażalne. Mistycy piszą o tych pisarskich trudnościach w swoich metajęzykowych komentarzach, ubolewając przy tym nad ludzką mową - zbyt ubogą, by wyrazić bogaty świat ich dusz. ; Jak wynika z badania, jednym z większych problemów jest opis bezczasowości zaświatów - niemożliwy z racji na temporalny charakter czasowników i linearny zapis. Inny problem związany jest z tworzeniem superlatywów, które dla mistyka oglądającego Boga i postaci świętych, są wciąż niewystarczające.

Abstract:

The object of considerations undertaken in the article is the anthology of texts written by Polish catholic mystics ("Antologia mistyki polskiej II", edited by Marian Zawada OCD). This work aims to indicate the most critical problems with the grammatical forms exploited to describe the mystical, supernatural experiences, which are known as the ineffable phenomena. Mystics write about these problems in the metalingual comments. They regret the human language, too weak to express the richness of the world of their souls. ; This analysis shows that one of the most severe difficulties is a description of the timelessness of the netherworld. Mystical texts tell us also about the problem with superlative adjectives. Mystics cannot find proper terms for the supernatural reality of God and saints: every kind of attribute is insufficient.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.34768/fp2020a2

Pages:

39-52

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 6

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego