Creator:

Magda-Adamowicz, Marzenna

Title:

Jakość dzieciństwa twórczych dzieci 7-9-letnich w perspektywie rodzinnej i lokalnej

Subject and Keywords:

dziecko zdolne ; nauczanie początkowe ; rozwój poznawczy ; metody wychowawcze ; twórczość ; uczniowie ; wychowanie w rodzinie ; socjologia i społeczeństwo ; Polska

Abstract_pl:

O wyborze tematyki rozważań teoretycznych i badań empirycznych zadecydowało moje osobiste zainteresowanie problematyką twórczości. Monografii przyświecają dwa cele: 1) teoretyczny - systematyzowałam tutaj wiedzę z obranych dziedzin oraz z uzyskanych wyników badań własnych, dzięki czemu racjonalnie i skutecznie rozwijam teorię naukową i 2) praktyczny - uogólniłam pozyskane wyniki badań własnych i sprecyzowałam postulaty do praktyki oraz dalszych badańnaukowych. Badania podjęłam w celu opisania przestrzeni rodzinnych twórczych dzieci 7-9-letnich w poszczególnych środowiskach lokalnych. ; Praca obejmuje treści w dziewięciu rozdziałach, wewnątrz symetrycznie podzielonych na cztery i pięć podrozdziałów. Struktura pracy i prowadzone dywagacje wypływają z myślenia indukcyjnego (tzn. od szczegółu do ogółu), czyli wnioskowanie prowadziłam na podstawie znajomości poszczególnych elementów, co pozwoliło prowadzić do ogółu, tzn. wyciągałam wnioski, tworzyłam teorie oparte na faktach nagromadzonych przez doświadczenia i obserwacje (z wstępu).

Abstract:

Thus, the monograph is guided by two objectives: 1) theoretical - I have systematised here knowledge of selected fields and obtained results of my own research, thanks to chich I can develop a rational and effective scientific theory and 2) practical - I have generalised the obtained results of my own research and specified postulates for practice and further scientific research. I undertook the research to describe the family space of creative 7-9 year-old children in certain local environments.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego