Object structure

Creator:

Siwicki, Maciej

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Title:

Procesy dyskontynuacyjne wobec obiektów rezydencjonalnych na obszarze Środkowego Nadodrza w latach 1945-2000 = Discontinuous processes towards residential buildings on the area of the Middle Odra Region in the years 1945-2000

Group publication title:

Studia Zachodnie, 14

Subject and Keywords:

Środkowe Nadodrze - historia - od 1944 r. ; zabytki architektury ; ochrona konserwatorska ; ochrona dziedzictwa kulturowego

Abstract_pl:

W artykule poruszono problematykę postawy społeczeństwa polskiego - obywateli, władzy i służby konserwatorskiej po II wojnie światowej (od 1945 do początku lat 90.) w stosunku do budynków mieszkalnych, które do 1945 r. wchodziły w skład niemieckich majątków ziemskich.Środkowe Nadodrze było regionem, w którym w większości miejscowości można było znaleźć pałace, zamki i dwory. ; Niegdyś służyły jako rezydencje rodzinne, miały imponujące wnętrza, ale rzeczywistość społeczno-polityczna po 1945 roku całkowicie zmieniła ich pierwotne przeznaczenie, m.in. budynki zamieniono na magazyny PGR-ów czy mieszkania robotnicze. Działania te uszczupliły na dużą skalę substancję historyczną obiektów, zmieniły ich pierwotny charakter lub całkowicie obróciły w ruiny.Praca ukazuje opinie różnych środowisk, wpływ mentalności człowieka, ideologii na postrzeganie "trudnego dziedzictwa" na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Autor przedstawia przykłady poszczególnych obiektów z terenu Odry Środkowej i ich różnorodne adaptacje.

Abstract:

This article depicts the issue of attitude of the Polish society - citizens, power and conservator`sservice after the Second World War (from 1945 to the beginning of the 1990s) to residential buildingswhich were the part of German landed estate from 1945. ; Middle Odra Region was the land where in the majority of towns one could find palaces, castles and manor houses. They once were used as family residences, had impressive interiors but the socio-political reality after 1945 completely changed their original purpose, among others the buildings were changed to warehouses of the state-owned farms or workers` flats. These actions as it occurred, depleted the historic substance of the objects on a large scale, their historic nature or turned them into ruins completely. ; This work shows opinions of different environments, influence of human mentality, ideology on the perception of "difficult heritage" on the so called Regained Territories. The author presents examples of particular buildings from the land of Middle Odra Region and their various adaptation.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

151-166

Source:

Studia Zachodnie, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II