Object structure

Creator:

Węgorowska, Katarzyna

Contributor:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Kobieta wszechstronna utrwalona na łamach dwunastego numeru "Mojej Przyjaciółki" z 25 czerwca 1939 roku (uwagi lingwistyczno-kulturologiczne) = A versatile woman preserved in "Moja Przyjaciółka" issue 12, April 25, 1939 (linguistic-cultural remarks)

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 1

Subject and Keywords:

kobieta ; czasopismo kobiece ; wartość ; wszechstronność ; język ; woman ; woman`s magazine ; values ; versatility ; language

Abstract_pl:

Przedmiotem szkicu jest polemika z tezą Andrzeja Zawady, zdaniem którego ukazujące się w latach 1934-1939 jedno z najpoczytniejszych pism kobiecych "Moja Przyjaciółka. Ilustrowany Dwutygodnik Kobiecy" było adresowane do "kobiet o niższym wykształceniu". ; Autorka rozważań, dzięki werbalnym świadectwom utrwalonym w jednym z ostatnich numerów międzywojennego żnińskiego periodyku (tytuły, podtytuły, treści poszczególnych artykułów, anonsów i reklam), udowodniła, że jego czytelniczką była kobieta, którą, ze względu na jej predyspozycje intelektualne i manualne, określić można jako "wszechstronną". ; Wszechstronność ta jest jednak, zdaniem badaczki, wartością komplementarną, współtworzoną przez: wiedzę, kulturę, mądrość, rozsądek, empatię, altruizm, otwartość na ludzi i świat, koleżeństwo, partnerstwo, świadome macierzyństwo, nowoczesność, tradycję, patriotyzm, elegancję, wytworność, zaradność, szacunek do życia i zdrowia, poczucie własnej godności i wartości? - atuty międzywojennej Polki.

Abstract:

The subject of the text is a polemic against Andrzej Zawada`s thesis, who claims that one of the most popular women`s magazines "Moja Przyjaciołka. Ilustrowany Dwutygodnik Kobiecy" which appeared between 1934 and 1939 was addressed to "women of lower education". ; Using verbal testimonies recorded in one of the last issues of the interwar Żnin periodical (titles, subheading, content of individual articles and advertisements) the autor of the remarks proves that the reader was a woman who, due to her intellectual and manual predisposition, can be described as "versatile". ; This versatility, however, is according to the researcher, a complementary value co-formed by: knowledge, culture, wisdom, reason, empathy, altruism, openness to people and the word, friendship, partnership, conscious motherhood, modernity, tradition, patriotism, elegance, refinement, respect for life and health, sense of own dignity and self-worth? - attributes of the interwar Polish woman.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

183-200

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego