Object structure

Creator:

Kępa, Łukasz

Contributor:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Jak daleko jesteśmy z nauką? Wpływ polityki na wartości poznawcze w wybranych artykułach zamieszczanych w "Magazynie Polskim" w 1988 roku = How far are we with science? The impact of politics on the cognitive values in chosen articles of "Magazyn Polski" in 1988

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 1

Subject and Keywords:

odkrycia ; socjalizm ; nauka ; polityka ; propaganda ; PRL ; discoveries ; politics ; pseudo-scientific ; socialist system

Abstract_pl:

Przedmiotem niniejszego artykułu są studia próbujące pokazać, w jaki sposób polityka wpływała na wartości poznawcze. Materiał badawczy stanowią wybrane artykuły zamieszczane w "Magazynie Polskim" w 1988 roku. W części wstępnej autor wyjaśnia pojęcie wartości, przywołując rożne definicje, prezentuje wybrane typologie wartości, przybliża pojęcie wartości poznawczych. ; Następnie omawia podstawy ideowe "Magazynu Polskiego", zaliczając pismo do organu jawnej propagandy politycznej, której towarzyszyły starannie dobierane zdania, dobrze przemyślane oraz odkrycia pseudonaukowe. W części analitycznej szczegółowemu oglądowi poddano wybrane artykuły, które ilustrują, w jaki sposób polityka wpływała na wartości poznawcze propagowane przez "Magazyn Polski" w latach 80.

Abstract:

The subject of the article is the research trying to present the way politics influence cognitive value. Research material is based on articles published in "Magazyn Polski" in 1988. The first part concentrates on the definition of the value, shows chosen typologies of value and brings closer the concept of cognitive value. ; Than the ideology fundament of "Magazyn Polski" is discussed including it as a part of an open political propaganda which is seen In carefully chosen sentences, well-conceived pseudo-scientific discoveries. The analytical part concentrates on the detailed inspection of chosen articles illustrating the way politics influence the cognitive values popularized by "Magazyn Polski" in the 80`s.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

133-142

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego