Object structure

Creator:

Jaros, Violetta

Contributor:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Wartości społeczne w "Monitorze" = Social values in "Monitor"

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 1

Subject and Keywords:

"Monitor" - czasopismo ; wartość ; antywartość ; wartości społeczne ; oświecenie ; values ; antivalue ; social values ; Enlightenment

Abstract_pl:

Celem niniejszego szkicu jest wstępne rozeznanie i krotka charakterystyka postulowanych przez "Monitor" wartości społecznych. Propagowane przez partię królewską wartości miały stanowić siłę sprawczą codziennego działania obywateli ówczesnej Rzeczypospolitej. ; W analizie przyjęto perspektywę socjologiczną w hierarchizowaniu wartości, za nadrzędne uznając wartości społeczne, których centrum stanowiły wartości socjocentryczne (w tym etnocentryczne), którym podporządkowane były pozostałe typy wartości: moralne, polityczne, kulturalne i ekonomiczne.

Abstract:

The purpose of this paper is an initial analysis and a brief description of the social values proposed by "Monitor". The values propagated by the royal party were to be the driving force of everyday actions taken by the citizens of the then Republic of Poland. ; In the analysis, a sociological perspective was adopted for the purpose of hierarchization, with social values recognized as the most important, the core of which were sociocentric values (including ethnocentric ones), to which subordinated were the remaining values: moral, political, cultural, and economic.

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

105-119

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego