Object structure

Creator:

Gorzelana, Joanna

Contributor:

Gorzelana, Joanna - red. nauk. ; Kaczor, Monika - red. nauk. ; Seul, Anastazja - red. nauk.

Title:

Zmiany znaczeniowe leksemu "parafianin", "parafianka" w epoce oświecenia na przykładzie czasopisma "Monitor" = Changes of meaning in the lexeme "parishioner" and "female parishioner" in the Enlightenment based on the magazine "Monitor"

Group publication title:

Prace Aksjologiczne, 1

Subject and Keywords:

"Monitor" - czasopismo ; oświecenie ; parafianka ; przesunięcie semantyczne ; Enlightenment ; "Monitor" magazine ; parishioner ; semantic shift

Abstract_pl:

Celem artykułu jest przedstawienie zmian znaczenia wyrazów "parafianin" i "parafianka" w oświeceniu. Leksemy te wywodząc się od znaczenia wskazującego na terytorium pod wpływem skojarzenia z religią, która była traktowana jako ostoja konserwatyzmu, zaczęły być stosowane w odniesieniu do osób, które nie podążały za liberyńskimi poglądami. ; Oświeceniowe czasopismo "Monitor" stosuje rzeczowniki tylko w listach do redakcji, dystansując się niejako od oceny osób, do których się odnoszą. Konteksty użycia wskazują na aprobatę postaw reprezentowanych przez osoby zwane "parafianinami/parafiankami".

Abstract:

The purpose of the article is to present changes in the meaning of words "parishioners" and "female parishioners" in the Enlightenment. These lexemes, which derive from the word indicating a territory associated with religion as a bastion of conservatism, were applied to those who did not follow the liberal views. ; The Enlightenment magazine "Monitor" uses nouns only in letters to the editor and does not assess the people to whom they refer. Use contexts indicate the approval of attitudes represented by people called "parishioners/female parishioners".

Description:

seria: Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1 ; Pytanie o wartości, które kształtują naszą kulturę stawiali sobie już starożytni. Platońska triada ? prawda, dobro i piękno - przez wieki wskazywała drogi rozwoju Europy. Pytanie o wartości, to pytanie o człowieka i o jego odniesienie do rzeczywistości, którą kreuje, dokonując swych wyborów. Przyjęta bowiem przez osobę ludzką hierarchia wartości motywuje do podejmowania określonych działań (bądź też ich zaniechania) zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społecznym, narodowym czy międzynarodowym. ; Pracownia Badań nad Wartościami w Języku i Kulturze, działająca od 2016 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, rozpoczyna wydawanie serii poświęconej wartościom, które wyznaczały dawniej i wyznaczają obecnie kierunek rozwoju naszej humanistyki. (Z wprowadzenia)

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

45-55

Source:

Prace Aksjologiczne: język, literatura, kultura, t. 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego