Object structure

Creator:

Micherda, Magdalena

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Title:

Działalność pozalekcyjna polskich szkół na Zaolziu w upowszechnianiu kultury i polskości - z badań nad prasą zaolziańską = After classes activities of Polish schools in Zaolzie disseminating of culture and Polishness - from research on Zaolzie press

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

Zaolzie ; szkoły polskie ; działalność pozalekcyjna ; kultura ; polskość ; Polish schools ; after classes activities ; culture ; Polishness

Abstract_pl:

Na Zaolziu działa obecnie 25 szkół podstawowych z polskim językiem nauczania i jedyne Gimnazjum Polskie (odpowiednik polskiego liceum) w Czeskim Cieszynie. Specyfika polskiego szkolnictwa na Zaolziu polega między innymi na ścisłej współpracy polskich szkół na z lokalnymi instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania kultury wśród uczniów. Szczególnie bliska mieszkańcom Zaolzia jest kultura polska. ; Niniejszy artykuł przedstawia badania własne dotyczące wybranych aspektów działalności pozalekcyjnej polskich szkół na Zaolziu w upowszechnianiu kultury i polskości w 2017 roku, przeprowadzone na podstawie analizy polskiej prasy zaolziańskiej. Warto zaznaczyć, że prowadzą one bardzo intensywną działalność pozalekcyjną umożliwiającą uczniom poznawanie i uczestniczenie w kulturze, w sposób szczególny w kulturze polskiej. Przywiązują ponadto, we współpracy z zaolziańskimi instytucjami, wielką wagę do pielęgnowania wśród wychowanków własnej polskości.

Abstract:

There are currently 25 primary schools in Zaolzie with Polish as the language of instruction and the only Polish Junior High School (the equivalent of a Polish high school) in Cesky Tesin. The specificity of Polish education in Zaolzie lies, among others, in the close cooperation of Polish schools in Zaolzie with local institutions and organizations in the field of promoting culture among student. Polish culture is particularly close to the inhabitants of Zaolzie. ; This article presents own research on selected aspects of after classes activities of Polish schools in Zaolzie in promoting culture and Polishness in 2017, based on the analysis of the sources of the Polish Zaolzie press. It is worth noting that Polish schools in Zaolzie conduct very intensive after classes activities enabling students to get to know and participate in culture, especially in Polish culture. Moreover, in cooperation with Zaolzianian institutions, they attach great importance to cultivating their own Polishness among the students.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

289-306

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego