Object structure

Creator:

Zawada, Ernest

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Title:

Widzieć malarstwo. Edukacyjne aspekty twórczości Stefana Gierowskiego = See painting. Educational aspects of the art of Stefan Gierowski

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

edukacja ; kreatywność ; malarstwo ; kultura ; education ; creativity ; painting ; culture

Abstract_pl:

Wychowanie estetyczne stanowi jeden z istotnych czynników formujących osobowość człowieka, funkcjonującego w świecie natury i kultury zarazem. Zadanie wychowania w tym zakresie dotyczy przede wszystkim kształtowania wrażliwości na sztukę i piękno, szczególnie osób młodych. Pojęcie to, rozumiane również jako wychowanie przez sztukę może być realizowane w formach: czynnej i biernej. ; Forma czynna stanowi doświadczenie procesu tworzenia i bezpośrednie przeżywanie aktywności twórczej. Forma bierna, obserwacyjna, polega na świadomych doznaniach struktury i treści dzieła, wiąże się ponadto z obiektywną tj. rzeczową jego oceną, która uwzględnia oprócz jego treści, wartości estetyczne. ; Twórczość malarska Stefana Gierowskiego poszerza u odbiorcy możliwości poznania i przeżywania ?czystego języka sztuki?, który poprzez oddziaływanie pikturalne, abstrakcyjnymi środkami wypowiedzi malarskiej dotyka ważkich obszarów rzeczywistości humanistycznej - fizycznej, optycznej, psychicznej, filozoficznej i transcendentnej.

Abstract:

Aesthetic education is one of the important factors forming the personality of man, functioning in the world of nature and culture at the same time. The task of upbringing in this area concerns primarily the development of sensitivity to art and beauty, especially of young people. This concept, also understood as education through art, can be realized in active and passive forms. ; The active form is the experience of the creation process and direct experience of creative activity. The passive, observational form consists in conscious experiences of the structure and content of the work, it also involves an objective, ie. factual, assessment of the work, which takes into account, apart from its content, aesthetic values. ; Stefan Gierowski's painting work expands the recipient's possibilities of learning and experiencing the ?pure language of art? which, through pictorial influences, abstract means of expression affects important areas of humanistic reality - physical, optical, psychological, philosophical and transcendent.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

263-275

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego