Object structure

Creator:

Kaczmarek, Stella

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Title:

Zastosowanie improwizacji grupowych i indywidualnych w kształtowaniu zdrowia psychicznego i rozwijania zdolności psychologicznych u uzdolnionej artystycznie młodzieży = The use of group and individual improvisations in shaping mental health and developing psychological abilities in artistically talented youth

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

szkolnictwo artystyczne ; muzykoterapia ; improwizacje ; młodzież ; wspomaganie zdrowia ; artistic education ; music therapy ; improvisations ; youth ; health support

Abstract_pl:

Najczęściej muzykoterapię w celach klinicznych stosuje się w celu poprawy samopoczucia, niwelowania bólu i lęków, redukcji stresu czy też traumy. W edukacji muzycznej natomiast może ona służyć poprawie koncentracji, motywacji oraz wspieraniu kreatywności dziecka. Zwłaszcza improwizacje grupowe i indywidualne, nieformalne czy też ustrukturyzowane, mogą być stosowane w edukacji muzycznej (oraz artystycznej), jako środek i forma wspierająca psychikę młodego człowieka. ; Takie techniki muzykoterapeutyczne jak: indywidualne improwizacje tematyczne, odgrywanie ról, dialog muzyczny są nastawione na sprawdzenie i ujawnienie konkretnych zachowań oraz mogą stanowić źródło wiedzy i punkt wyjścia do dalszych analiz i pracy z uczniem. ; W pracy przedstawione zostaną przykłady zajęć projektowych i warsztatowych z wykorzystaniem improwizacji indywidualnych i grupowych mogących służyć ogólnemu rozwojowi zdrowia psychicznego młodzieży ze szkół artystycznych. Improwizacje te mogą być stosowane m. in. w celu poprawy komunikacji, nauki umiejętności mówienia ?nie?, nauki asertywności, wspierania rozwoju pozytywnego egoizmu, umiejętności stawiania granic oraz pracy z własnymi emocjami. ; Kompetencje te należą do podstawowych predyspozycji wpływających na ogólny stan samopoczucia, psychikę i ciało młodego człowieka uczęszczającego do szkoły muzycznej, plastycznej, bądź baletowej. Możemy zaliczyć je do podstawowych mierników zdrowia psychicznego.

Abstract:

Most often, music therapy for clinical purposes is used to improve well-being, reduce pain and anxiety, reduce stress or trauma. In music education, on the other hand, it can be used to improve concentration, motivation and support the child?s creativity. Especially group and individual improvisations, informal or structured, can be used in music (and artistic) education as a means and form supporting the psyche of a young person. ; Music therapy techniques such as: individual thematic improvisations, role playing, musical dialogue are geared to checking and revealing specific behaviors, and can be a source of knowledge and a starting point for further analysis and work with the artistic talented pupils. The paper presents examples of design and workshop intended for young people from art schools classes using individual and group improvisations that can serve the general development of their mental health. ; These improvisations can be used, among others to improve communication, learn how to say ?no?, learn assertiveness, support the development of positive egoism, the ability to set boundaries, and work with your own emotions. ; These competences belong to the basic predispositions affecting the general state of well-being, psyche and body of a young man attending a music, art or ballet school. We can include them in the basic measures of mental health.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

195-221

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego