Object structure

Creator:

Majzner, Rafał

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Mania, Grzegorz - red. nauk.

Title:

Rola psychiki ucznia w kształceniu nawyków prawidłowej emisji głosu solowego na etapie szkoły muzycznej II stopnia = The role of the student's psyche in developing habits of proper solo voice emission at the stage of the 2nd degree music school

Group publication title:

Konteksty kultury...

Subject and Keywords:

śpiew klasyczny ; warunki dobrej emisji głosu ; psychika ; poczucie skuteczności ; trema ; classical singing ; conditions of proper voice emission ; psyche ; sense of self-efficacy ; stage fright

Abstract_pl:

Autor podejmuje temat warunków prawidłowej emisji głosu w śpiewie klasycznym, proponując ujęcie wśród nich również psychiki ucznia. Podkreśla ważność optymistycznego nastawienia ucznia do ćwiczeń i występów publicznych, które warunkuje poczucie własnej skuteczności oraz ocenę sytuacji pozwalającą na unikanie przez ucznia zdarzeń stresowych i ich ukierunkowywanie na mobilizację organizmu w sytuacji kryzysowej.

Abstract:

The author discusses the conditions for proper voice emission in classical singing, proposing that they should include the student?s psyche. He emphasizes the importance of the student?s optimistic attitude to exercises and public performances, which determines the sense of self-efficacy and the assessment of the situation that allows the student to avoid stressful events and to direct them on mobilizing the body in a crisis.

Publisher:

Kraków ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2019

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

167-180

Source:

Konteksty kultury, konteksty edukacji: wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego