Object structure

Creator:

Gerlichová, Katarina ; Matišáková, Iveta ; Grabczak, Pavel

Contributor:

Przybysz-Zaremba, Małgorzata - red. nauk. ; Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Pozícia ošetrovateľstva v podpore zdravia osôb so zdravotným postihnutím = Role of Nursing in the Support of Health in Persons with Disabilities

Group publication title:

Health

Subject and Keywords:

zdrowie ; niepełnosprawność ; osoby niepełnosprawne ; adaptacja ; rodzina ; pielęgniarstwo ; health ; disability ; disabled ; nursing ; adaptation ; family

Abstract_pl:

Ostatnią dekadę XX wieku w skali światowej charakteryzowano jako okres wielkich zmian. Wśród nich można odnaleźć także zmiany w postrzeganiu niepełnosprawności w życiu człowieka. Osoby niepełnosprawne to największa mniejszość na świecie. Niepełnosprawności człowiek sobie nie wybiera w sposób wolny ani się na nią nie decyduje. Gdy jednak zostanie osobą niepełnosprawną lub się taki narodzi, musi poradzić sobie z konsekwencjami dla życia. Nie każdy potrafi zrobić to sam. ; Opieka nad osobami niepełnosprawnymi w społeczeństwie wymaga multidyscyplinarnego podejścia. Wśród dyscyplin, które zajmują się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, ma swoje ważne miejsce również pielęgniarstwo a wśród wspomnianych fachowców pielęgniarka. Posłannictwem pielęgniarek w społeczeństwie jest pomaganie jednostkom, rodzinom i społecznościom w zaspokajaniu bieżących potrzeb i osiągnięciu ich maksymalnych fizycznych, psychicznych i społecznych możliwości zgodnie ze środowiskiem, w którym żyją. ; Żeby osoba dorosła w swoim życiu codziennym była jak najmniej ograniczona swoim upośledzeniem, powinna już od okresu dzieciństwa wychowywać się w środowisku, które ją wspiera, stymuluje i nie ogranicza. W sposób istotny w tym procesie współuczestniczą rodzice, jak również najbliższe otoczenie społeczne osoby niepełnosprawnej. Zakres, w jakim niepełnosprawność ogranicza jednostkę w jej codziennych czynnościach, tylko częściowo zależy od diagnozy medycznej i jest znacznie bardziej zależny od postawy społeczeństwa wobec osoby niepełnosprawnej.

Abstract:

On a global scale, the last decade of the 20th century has been characterized by distinct social changes and the perception of disability in peoples' lives has admittedly been part of them. Disabled people create the largest minority in the world. The affected do not voluntarily select or choose the health handicap. The individual who became disabled, alternatively was born with a disability, has to come to terms with the consequences influencing his life, and not everyone can manage that on their own. ; Taking care of the disabled persons in our society assumes a multidisciplinary approach. Nursing has an important place within all disciplines related to the care of the disabled and nurses play an important role within the relevant experts. The mission of the nurse in the society is to help persons, families, and communities to meet their current needs, with the aim to achieve the utmost physical, mental, and social conditions in accordance with the environment in which they live. ; To be the least possibly limited by a health handicap in everyday activities, since early childhood, the disabled adult must live in a supporting and motivating environment, not a delimiting one. Parents and closest social surroundings of the disabled participate significantly in this process. The degree of disability that limits the individual in his everyday activities only partially depends on the medical diagnosis, moreover on the disability perception of the society.

Publisher:

Vilnius: Mykolas Romeris Universitetas

Date:

2018

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

297-328

Source:

Health an interdisciplinary study

Language:

sk

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Przybysz-Zaremba, Małgorzata ; Mykolas Romeris University ; Kataryńczuk-Mania, Lidia